начало » Новини
29.07.2013
На проведената днес пресконференция, кметът на Община Враца инж Николай Иванов информира присъстващите за предстоящите събития.

През тази седмица стартира  ремонтът на уличната мрежа в град Враца, както и ремонтът на ІV- то класната пътна мрежа.Общата стойност на средствата, които ще се изразходват е в размер на 863 000 лева с ДДС.

Изготвен е график на строителните дейности в града , като приоритетно ще се извърши ремонт по главните пътни артерии както и по улици през които няма да се извършват строително-ремонтни дейности по Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца.

Фирмата изпълнител е „Пътремонт”ЕООД , която има готовност в града да работят 4 екипа , а по ІV- то класната пътна мрежа  ще работят 3 екипа.

         През тази седмица ще започне ремонтът при разклона за с.Чирен.

 

         Завършен е обект  по проект Красива България- вертикална планировка на спортна зала Вестител, общата стойност на проекта е 46 073лева, съфинансирането от Община Враца е в размер на 25 565лева. Фирмата изпълнител е „Пътремонт”ЕООД. Днес ще се проведе приемателна комисия с представители на проект Красива България, която ще приеме  обекта. 

 

 Община Враца спечели проектно предложение „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период” по оперативна програма „Регионално развитие”, схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период". Общата цел на проектното предложение е укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и интегрирано градско развитие на Враца.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е  550 000 лв.

Основните дейности по проекта са:

Ø     Изготвяне на прединвестиционно проучване на „Интегриран градски транспорт на Враца”;

Ø     Изготвяне на работен проект за „Интегриран градски транспорт на Враца”;

Ø     Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на централна пешеходна зона”;

Ø     Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на обществен парк „Руски”;

Ø     Изготвяне на технически паспорти на 17 съществуващи общински сгради;

Ø     Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи общински сгради;

Ø     Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване на 17 общински сгради;

Обектите на интервенция по проектното предложение са:

Ø     Интегриран градски транспорт на гр. Враца

Ø     Централна пешеходна зона от ул. "Поп Сава Катрафилов” до площада на ж.п.гара, в т.ч. и ул. „Търговска”

Ø     Исторически музей Враца

Ø     Драматично-куклен театър Враца

Ø     Община Враца и Регионална библиотека "Христо Ботев"

Ø     Младежки дом

Ø     Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Ø     ПМГ „Акад. Иван Ценов”

Ø     СОУ „Отец Паисий”

Ø     ЦДГ „Дъга”

Ø     ЦДГ „Щастливо детство”

Ø     ЦДГ „Детски свят”

Ø     ОДЗ „Единство, творчество и красота”

Ø     ОДЗ „Българче”

Ø     ОДЗ „Звънче”

Ø     ОДЗ „Зора”

Ø     ОДЗ „Радост”

Ø     ОДЗ „Знаме на мира”

Ø     ЦДГ „Европейчета”, база 1 и 2

 

 

На 30 юли от 11,00 часа в заседателната зала на общината, комисия, назначена със Заповед на кмета, ще проведе заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници по Обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и специализиран софтуер за киносалон в посетителски информационен център „Прилепа”.

От 13,00 часа в заседателната зала на общината ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници по Обществена поръчка с предмет: Доставка на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион – Леденика.

И двете процедура са по проект „Леденика – туризъм без сезони”.

 

Община Враца ще отдели средства за възстановяване на църквата „Св. Николай“ във Враца.. Кметът инж. Иванов оповести, че в момента, комисия, назначена с негова заповед прави оглед на щетите от  възникналия пожар в  събота. Ремонтните дейности ще бъдат финансирани от заделените в бюджета средства за аварийни ремонтни дейности за тази година. За пълното възстановяване на храма се очаква да стартира и дарителска кампания.

На зададен въпрос относно „Работи ли сепариращата инсталация?” кметът на инж. Иванов обяви, че Община Враца е стартирала открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци” на сепариращата инсталация в града. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 2 300 000 лв. без ДДС със период на изпълнение 60 месеца. Срокът за представяне на офертите е 29.08.2013 г. Същите ще бъдат отворени в 16.30 ч. на 29.08.2013 г.

На 15.02.2013 г. е съставен констативен протокол с представител на фирмата – изпълнител, в който е констатирано появилите се дефекти на обекта, срокът за отстраняването им е бил 30.04.2013г.

Обществена поръчка се стартира със закъснение, тъй като има неотстранени забележки от страна на фирмата изпълнител по строителството на сепариращата инсталация, които се отнасят до хидроизолацията и течове на покрива. Община Враца е отправяла многократно покани до фирмата изпълнител за отстраняването им. Крайният срок е 30 юли 2013 г. , след което общината ще заведе съдебен иск. Със средства на общината ще бъдат отстранени забележките. Фирмата изпълнител е „ПСТ-МУТ – Враца 2010” .