начало » Новини
19.09.2013
Община Враца спечели проект за разработване и прилагане на общински политики за устойчиво развитие

Община Враца спечели проект „Устойчиви и ефективни общински политики” по Оперативна програма “Административен капацитет 2007–2013 г.”, приоритетна ос І.„Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Неговата основна цел е подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца. Проектните дейности са насочени към  оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране с обществеността, последвана от разработване и  въвеждане на методикa за мониторинг на изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Проектните дейности включват и оценка на изпълнявания общински план за развитие и разработване на новия общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Предвидено е и обучение на 80 служители на общинска администрация и представители на структури на гражданското общество, свързано с прилагане на правилата и методиките за мониторинг и контрол при изпълнението на политиките за стратегическо планиране и управление.
Бюджетът по проекта е 78 хил. лева, а неговата продължителност е 8 месеца. Разработването на стратегически документи на общината, съобразени с новите реалности и актуалните интереси на местната общност ще подобри работата на местната власт и ще допринесе за прилагането на съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за община Враца цели.