Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.10.2013
ПРИКЛЮЧВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ЯСЛА”

На 25 октомври 2013 г. в гр. Враца ще се проведе заключителна конференция по проект „Възпитатели и родители заедно в детската ясла”. Конференцията е под патронажа на кмета на града – г-н инж. Николай Иванов. В изпълнението на проекта са включвани 14 социални институции за отглеждане на деца от 1 до 3 години в община Враца, а партньори по проекта са: Община Враца, УНИЦЕФ, Държавна Агенция за Закрила на Детето.

Сред гостите на конференцията се очаква да присъстват: г-жа Ева Жечева, председател на ДАЗД, г-н Христо Монов – Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  към НС, представители на РИО,  Уницеф, Институт „Отворено общество“, гр. София и др.

През двегодишния период от изпълнението на проекта основната цел е свързана със създаване на иновативен модел, обединяващ организационно, методическо, дейностно и ресурсно подобряване на социално-здравните и възпитателните взаимодействия в детската ясла с оглед стимулиране и оценяване на личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на децата от 1 до 3 години, както и включване на семействата на децата в живота и дейностите на детската  ясла.

Дейностите по проекта са насочени към: подобряване на програмно-методическото осигуряване на процеса, свързан с отглеждането и възпитанието на 1-3 годишните деца чрез анализ на средата и разработване на образователни модули за повишаване компетентностите на екипите в детските ясли по отношение на: овладяване на разновидностите на играта като свободна и самостоятелна дейност и формите за игрово, социално и познавателно взаимодействие с връстниците и възрастните; технологични варианти за разгръщане на специфичните детски дейности и общуване, като ориентирите са в човешките ценности, а критерият – в децата, в техните актуални потребности и интереси; изграждане на подкрепяща социално-педагогическа среда за адаптация, индивидуализация и развитие на потенциала на всяко дете и разгръщане на социалните взаимодействия във всекидневния живот на 1-3 годишните деца; включване на семейството на децата в живота и дейностите на детската  ясла; създаване на комуникационна инфраструктура за планиране и управление на системата за мониторинг.

Иновативен момент в проекта е създаване на модел на загрижена общност от възпитатели, медицински работници, родители и представители на различни институции, имащи отношение към ранното детско развитие (1-3 години). Необходимостта от създаване на такъв модел произтича от погрешното разбиране, че децата когато са малки са неспособни да разбират възрастните. Ранното детство е критичен период за овладяване на много знания и представи за света, за закономерностите в него. Той не бива да се подценява с идеята, че в следващите години детето ще усвои това, което е пропуснало. Пропуска се уникалния шанс да се учи бързо, лесно и трайно - способност, която детето има в ранните периоди на развитието си. Всички тези процеси са зависими от емоционалното състояние на детето, което в този възрастов период се променя много бързо. От тази гледна точка е важно да му бъдат осигурени трансфер и плавна адаптация от средата, в която е битувало до този момент (семейната среда) към новата среда - детската ясла. В този контекст е необходимо преосмисляне в декларирането и гарантирането на ясни ангажименти от страна на социалните, здравните и образователните институции на всички равнища. Когато говорим за деца от социално слаби семейства този ангажимен става още по силен.

По време на конференцията ще има организирани както постерни сесии, така и презентации на добри практики генерирани по време на изпълнение на проекта в четири основни направления: Организация на подкрепяща социално-педагогическа среда; Развитие на детето в процеса на възпитателните взаимодействия – реализация и развитие; Планиране на възпитателните взаимодействия; Сътрудничество с родители и социални партньори.

Основни въпроси, по които ще се водят дискусии са: Какви са ефектите/ефектът от изграждане на подкрепяща социално-педагогическа среда, ориентирана към личността на детето? Може ли да се твърди, че създаването на „сензитивен профил“ на развитието на детето от яслена възраст влияе върху оценката на развитието на детето? Какъв е ефектът/ефектите от планиране на възпитателните взаимодействия с децата от детските ясли? Какви са ефектите/ефектът от планиране на дейности, свързани със сътрудничество с родителите и изграждане на публичния образ на детската ясла?

Успешната реализация на проекта осигурява на екипите в детските ясли възможности за прилагане на принципите, методите и подходите на приобщаващото образование, на децата достъп до качествено отглеждане и възпитание, на родителите възможност да станат част от живота на детската ясла, у обществото положителна нагласа към институцията „детска ясла”.

 

Място на провеждане: Търговската палата

Начало на конференцията: 14.00 часа

#
# # # #