Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.01.2014
Комисията за борба с противообществените прояви направи отчет

На 19-ти декември 2013 година Обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Враца направиха своя годишен отчет за дейността си. На срещата присъстваха: Председателят на МКБППМН – г-н Красимир Богданов и Зам. кмет на Община Враца, Секретарят на МКБППМН – г-н Валери Пеевски, Инспектори от „Детска педагогическа стая” и от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”.

         Отчетоха се организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на Общината, съвместната работа с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" за издирване и установяване на малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и предприетите мерки за тяхната социална защита и развитие; подпомагането на родителите и настойници, които срещат затруднения при възпитанието на малолетните и непълнолетните;

Бяха анализирани тенденциите на престъпните и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на рисковите фактори, които оказват влияние върху  динамика им;

Предложени бяха дейности за оптимизиране на работата на МКБППМН като повишаване на сътрудничеството на нейните обществени възпитатели с Училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Враца;  работа по превенция на отпадане от училище на подлежащите на задължително обучение; организиране на мероприятия, които да ангажират пълноценно децата и учениците през периодите на ваканции и др.

Местната комисия работи съвместно с детските педагогически стаи, органите на образованието, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и с широкото съдействие на обществеността.