Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.02.2014
ОБСЪЖДАНЕ НА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006-2013 г.

ОБСЪЖДАНЕ НА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006-2013 г.

В Заседателната зала на Община Враца се проведе кръгла маса за обсъждане „Оценка на изпълнения общински план за развитие на община Враца за периода 2006-2013 година”. Тя е  изготвена от „ГЕОГРАФИКА” ООД – изпълнител на обществена поръчка с предмет “Разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. и въвеждане на правила и методики за мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация” в рамките на проект „Устойчиви и ефективни общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В организираната кръгла маса участваха представители на общинската администрация, на бизнес организации и на неправителствения сектор. Експертите  от ГЕОГРАФИКА ООД представиха етапите при разработването на Оценката, анализите на структурата, на съдържанието и на изпълнението на общински план 2006-2013 год. за развитие на община Враца и съответните изводи и препоръки за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 год.

инж.Красимира Георгиева – зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, д-р инж.Виолета Божинова – директор дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”, инж. Росен Додушки – председател на регионалното представителство на Камарата на строителите в България, Евелина Васкова – председател на Управителния съвет на Дома на науката и техниката – Враца и Оля Генова – експерт в ДПП „Врачански Балкан” направиха редица предложения, свързани с идеи за доразвиване анализа на изпълнението на ОПР 2006-2013 год. и последващото разработване на новия общински план за развитие на община Враца, които ще бъдат отразени в окончателния доклад по оценката на ОПР 2006-2013 год.

Проект „Устойчиви и ефективни общински политики” се изпълнява съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-83/30.10.2013 год. Неговата основна цел е подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца. Бюджетът по проекта е 78 хил. лева, а неговата продължителност е 9 месеца – от 30.10.2013 до 30.07.2014 г. Оценката на ОПР 2006-2013 г. предоставя независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели спрямо постиганите резултати. На основата на преценката доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението им и адекватността на предприетите действия за реализацията им, са представени препоръки за разработването на ОПР за периода 2014-2020 год., с цел подобряването качеството както на този стратегически документ, така и на целия процес по програмиране на ефективността, въздействието, устойчивостта на резултатите от мерките за изпълнението на стратегическите приоритети за общинско развитие.

#
# # # #