начало » Новини
23.04.2014
Пет фирми искат да извършат текущия ремонт на улиците

         Общинска комисия с председател зам.-кметът инж. Николай Йорданов днес отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за текущия ремонт на улиците на Враца и основния ремонт на общинската пътна мрежа. До този етап бяха допуснати всичките пет участници – трите врачански фирми „Гарант – 90 – Цонев и сие” СД, „Пътстройинженеринг” АД и „Пътремонт” ООД, „Мегаинвест – холд” ЕООД – Дупница и „Пътинженеринг – М” – Монтана. Критерият за избор на фирмата-изпълнител по двете обособени позиции бе най-ниска предложена цена. Цените в офертите са сбор от единичните цени на основните видове дейности по ремонта. И за двете позиции най-ниските предложени цени бяха от фирма „Пътремонт” ООД , а най-високите – от „Мегаинвест – холд” ЕООД. За обособената позиция за текущия ремонт на улиците в града най-ниската предложена цена бе 172 лв. без ДДС, а най-високата – 247.61 лв. без ДДС. За основния ремонт на общинските пътища най-ниската цена бе 208.42 лв. без ДДС, а най-високата – 300.47 лв. без ДДС.

         Предстои общинската комисия да направи проверка дали някоя от офертите не е с 20 % по-благоприятна от останалите. В този случай ще се иска от дружеството обосновка на цената и в зависимост от нея ще се реши тя приема ли се. Следващият етап е класирането на офертите и вземане на решение за избора на изпълнител от възложителя.

         В бюджета за тази година са заделени 270 000 лева за текущ ремонт на улиците във Враца и 300 000 лева за основен ремонт на общинската пътна мрежа.

  

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”