начало » Новини
05.06.2014
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020

Община Враца проведе обществено обсъждане на разработения проект на Общински план за развитие 2014-2020 г. В него взеха участие представители на общинска администрация, неправителствени организации, фирми и медии. Стратегическият документ беше предварително публикуван на официалния сайт на община Враца. В началото на обсъждането бяха представени  анализ на икономическото и социалното развитие на общината, целите и приоритетите за развитие за периода 2014-2020 г., програма за реализация на общинския план за развитие и индикаторите за наблюдението и оценката на плана. Съгласно проекта на Общински план за развитие 2014-2020 г. визията за развитие през следващия програмен период е община Враца да се развива като основен център за растеж в рамките на Северозападния район, като се създадат необходимите адекватни условия за устойчиво развитие на общинската територия, намаляване на различията между населените места в общината и ефективно усвояване и капитализиране на местните ресурси, потенциали и сравнителни предимства. На тази основа ще се търси постигането на осезаем приобщаващ растеж, повишаване на  инвестиционна атрактивност на общината, като същевременно ще се създадат по-добри условия за живот и бизнес на местната общност. По време на обсъждането участниците изразиха коментари и предложения, свързани с приоритетите за развитие на общината, използването на резултати от реализирани проекти, определените индикатори за наблюдение и оценка на плана. Направените препоръки ще бъдат отразени в окончателния вариант на общинския план.

Проектът на Общински план за развитие на община Враца 2014-2020 г. е разработен в изпълнение на проект “Устойчиви и ефективни общински политики” съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-83/30.10.2013 год., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.