Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.06.2014
На вниманието на „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД, представлявано от ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНОВСКА

 

Протокол за извършено изземване

 

З  А  П  О  В Е  Д

№ 777

От20.05.2014г. 

При извършена проверка с Констативен протокол №1 е установено, че „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД, представлявано от ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНОВСКА, е поставило кафе автомат в сградата на «Държавен фонд земеделие» - гр. Враца, без съответното разрешение. С Уведомление изх. №2600-1064/11.04.2014г., „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД е информирано, че на основание чл.26 от АПК,  започва административно производство по издаване на заповед по чл.65 от Закона за общинската собственост  (ЗОС) – за принудително изземване на терена, който продължава да държи без правно основание. Уведомлението е връчено на 11.04.2014г., с което е даден срок за доброволно изпълнение. С Констативен протокол №1.1 и приложен снимков материал съставен от служители на общинска администрация Враца е установено че към 19.05.2014г. автоматът не е премахнат и терена не е освободен.

По гореизложените съображения, след като се убедих, че са налице предпоставките за принудително изземване на терена и на основание чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОС

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено принудително изземване на 23.05.2014г.

2. Принудителното изземване ще се извърши от служители от отдел”ОС” и отдел „УТ”, които изготвят протокол-опис в два екземпляра. Единият екземпляр от протокола да се връчи на „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД, по предвидения в АПК ред.

3.  Иззетото съоръжение да бъде транспортирано и разположено за временно съхранение на склад. Веща се съхранява за срок до три месеца, след което общинска администрация не носи отговорност за нея. Разходите за съхранение и транспортиране са за сметка на „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД.

4. За деня и часа на принудителното изземване да бъдат уведомени следните лица: „ИМПЛОЗИЯ” ЕООД, органите на Районно управление на полицията за оказване на съдействие и Управителя на „БКС” ЕООД гр. Враца за осигуряване на транспорт, техника и работници.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Враца, по реда на Административно – процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и, съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС.

 

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Сашо Илиев - Началник отдел „Общинска собственост” при Община Враца.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Николай Йорданов – Зам. Кмет по устройство на територията  на Община Враца.       

                              

 

 

 

 

 

Кмет:....................................

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ