Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.06.2014
На вниманието на собственик на кафе автомат на ул.»Проф. Димитър Йоцов» №5 до пицария

З  А  П  О  В Е  Д

№ 1023

От12.06.2014г. 

 

При извършена проверка от служители на Община Враца с Констативен протокол №1 е установено, че на ул.»Проф. Димитър Йоцов» №5 до пицария, от неизвестен извършител е поставен кафе автомат без съответното разрешение. С Уведомление изх. №9100-775/15.05.2014г., е даден 14 дневен срок за доброволно премахване на машината, като същото информира на основание чл.26 от АПК,  че започва административно производство по издаване на заповед по чл.65 от Закона за общинската собственост  (ЗОС) – за принудително изземване на терена, който продължава да държи без правно основание. С Констативен протокол №1.1 и приложен снимков материал, съставен при извършена проверка от служители на общинска администрация Враца е установено, че към 03.06.2014г. автоматът не е премахнат и теренът не е освободен.

По гореизложените съображения, след като се убедих, че са налице предпоставките за принудително изземване на терена и на основание чл. 65 от ЗОС

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено принудително изземване на общински имот представляващ терен, публична общинска собственост,  находящ се в гр. Враца на ул.»Проф. Димитър Йоцов» №5 до пицария, на 17.06.2014г.

 2. Да бъде премахнат кафе автомат, поставен без разрешение върху терен – публична общинска собственост, находящ се в гр. Враца на ул.»Проф. Димитър Йоцов» №5 до пицария

3. Принудителното изземване ще се извърши от служители от отдел”ОС” и отдел „УТ” при Община Враца, които изготвят протокол-опис в два екземпляра. Единият екземпляр от протокола да се качи на таблото в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Враца, по предвидения в АПК ред.

4.  Премахнатото съоръжение да бъде транспортирано и разположено за временно съхранение на склад. Веща се съхранява за срок до три месеца, след което общинска администрация не носи отговорност за нея. Разходите за съхранение и транспортиране са за сметка на собственика на съоръжението.

5. За деня и часа на принудителното изземване да бъдат уведомени следните лица: органите на Районно управление на полицията за указване на съдействие и Тошко Лилчев – домакин „ДД по ЖС и БРР” за осигуряване на транспорт, техника и работници.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Враца, по реда на Административно – процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и, съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Сашо Илиев - Началник отдел „Общинска собственост” при Община Враца.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Николай Йорданов – Зам. Кмет по устройство на територията  на Община Враца.       

 

Кмет:....................................

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ