начало » Новини
30.03.2015
ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧВА ДА ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Кметът на Община Враца подписа Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане – София и Община Враца, свързано с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

До 9 април 2015 г. в приемната на Община Враца се приемат документи на желаещите да бъдат потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проекта и на кандидатите да работят като лични асистенти.

Целевата група на потребителите на социалната услуга обхваща:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Самотно живеещи тежко болни лица;

• Семейства на деца, с увреждания.

Кандидатите за потребители (чрез упълномощен от тях представител) подават следните документи:

      • Заявление по образец;

• Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

• Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител                    (за справка; ако е приложимо);

• Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза,

етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с            ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие;ако е приложимо);

• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини           или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие;ако е     приложимо).

            За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за оси1урителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

• безработни лица;

• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен         почасов труд;

• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно

пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен

почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти подават следните документи:

•документ за самоличност (за справка);

• автобиография;

• документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен

асистент” квалификация;

• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

• копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007-2013 г. (ако е приложимо).

 

След оценка на потребностите от социални услуги назначена със заповед на Кмета комисия ще направи подбор на потребителите и на личните асистенти в рамките на определените за Община Враца  11 640 часа месечно обслужване на дейността. Предвидено е услугата по проекта да се предоставя 10 месеца.

Община Враца предоставя услугата „Личен асистент” от началото на 2011 г. по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., който се изпълняваше до края на 2014 г. съгласно междуинституционално рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Услугата продължава и сега, до 24 април 2015 г. съгласно изпълнение на Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. на Министерския съвет.

 

ФОРМУЛЯРИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ ТУК.