Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.07.2015
ОБЩИНА ВРАЦА Е СРЕД ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ НАЙ - ПРОЗРАЧНИ ОБЩИНИ

Община Враца е в топ 10 на най-прозрачните общини в страната. Комисия, назначена със Заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти” е оценила и класирала Община Враца на осмо място от получените 26 кандидатури в конкурса на Фондацията за прозрачност на общинските администрации за 2014 г. За 8 от 16-те показатели е дадена най-високата възможна оценка. Така например достъпа на гражданите до Общинския план за развитие и процеса на неговата реализация, информираността за заповеди и актове на кмета са получили максимална оценка само в общините Бургас и Враца. Водещи сме и по отношение на достъпа до обществена информация, публично обсъждане на бюджета, функционирането на обществени съвети с участие на представители на местната власт и гражданското общество за консултации по значими за общината въпроси, публичното оповестяване на Програмата за управление на кмета за период 2011-2015 г. и на Отчета за дейността на кмета за 2014 г., поддържане на актуални регистри на общинската собственост в общината и на сделките с недвижими имоти, собственост на общината, създаването на публичен регистър на проектите.

За да се усъвършенства още повече процеса, свързан с осигуряване на прозрачност на общината, е необходимо да се актуализира плана за прозрачно управление и антикорупционни мерки, да се разшири  публичността на правилата за приемане и обработка на сигналите, осигуряването на публичен анализ на обратната връзка с гражданите, възможност за получаване на услуги по електронен път, внедряване на система за управление на качеството и информационната сигурност (ISO 9001, ISO 27001, CAF). Обща слабост за повечето участвали в конкурса общини е липсата на омбудсман и неизползване възможностите на прякото участие на гражданите в местното самоуправление чрез организиране на местен референдум, гражданска инициатива или общо събрание, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Като крайно класиране Община Враца е преди Столична община, общините Варна, Шумен и други 15 общини. Конкурсът помага на администрациите да погледнат на дейността си „отвън” – през погледа на гражданите, да търсят и да прилагат корективни мерки в дейността си, които да допринесат за развитието на прозрачни механизми за добро управление.

#
# # # #