Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.08.2015
Община Враца подготвя проект по схема „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси- 2014-2020 г.”

Община Враца работи по подготовка на проектно предложение по схема «Активни», по ОПРЧР 2014-2020. Поканата за подаване на проектни предложения беше публикувана преди около месец. Процедурата е за активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не работят, нямат завършено образование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, включването им в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им на работа или връщането им в образователната система.

„Възможността да кандидатстваме с проектно предложение, чрез което да открием тези млади хора и да ги мотивираме и подкрепим да се включат в пазара на труда, приемаме като предизвикателство - каза г-н Николай Иванов. И допълни: Целта е не само да накараме тези младежи да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда.” Проектното предложение на Общината по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на хиляди млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа. Включените в проекта дейности ще помогнат улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.

За целта, в периода 21.07 – 10.08.2015 г., Община Враца направи проучване на допустимите организации на местно и регионално ниво, с които да си партнира в осъществяването на този проект. Проучихме възможностите на водещи фирми в общината и на общински фирми за участие в проекта чрез осигуряване на субсидирана и/или несубсидирана заетост. Като резултат търговското дружество с общинско участие „БКС-Враца” ЕООД изяви готовност да наеме от целевата група 30 работници за озеленяване и 3 работници в строителството за срок от 6 месеца (субсидирана заетост) и при същите условия – Общинско предприятие „Спорт и туризъм” да наеме 20 работници озеленяване. Освен „БКС-Враца” ЕООД и Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, в проектното предложение са включени като партньори две неправителствени организации – „Българско сдружение за личностна алтернатива” – София и Сдружение с нестопанска цел „Дом на науката и техниката” – Враца (СНЦ „ДНТ”-Враца).

 

Снежка Петкова,

Гл. експерт „Международна дейност и протокол”

 

 

 

 

#
# # # #