начало » Новини
04.01.2016
Проект: „Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период” ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – 28.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – 28.12.2015 г.

 

Поект: „Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период”

Проектът се изпълнява в периода от 14.08.2013 г. до 14.01.2016 г.

Общ бюджет на проекта 412 хил.лв., 100 % бевъзмездна помощ.

Главната цел на проекта e укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по ЕСИФ.

Главната му цел e създаване на готовност за извършване на  рехабилитация, модернизация и обновяване на важни образователни, социални, културни обекти, както и на готовност за модернизиране на масовия градски транспорт на Враца. Изготвените инвестиционни проекти осигуряват възможност за започване на строителни дейности. С проекта се цели да се подобри привлекателността на града и качеството на живот, да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез създаване на единна система от обществени пространства/паркове с обща визия, съобразена със спецификата на града.

Резултатите от проекта са:

- Изготвено пред-инвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт с вариантни решения за разширяване на тролейбусната мрежа в града и рехабилитация на съществуващата контактна мрежа и оптимизиране на тролейбусния и автобусния транспорт;

- Изготвен финансов анализ/ Анализ разходи - ползи за цялата система на Интегриран градски транспорт;

- Изготвен работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца;

- Изготвен  работен проект за Реконструкция на централна пешеходна зона;

- Изготвен работен проект за Реконструкция на обществен парк “Руски”;

- Изготвени 17 броя технически паспорти и енергийни обследвания на съществуващи сгради;

- Изготвяне на 17 работни инвестиционни проекти за общински сгради.

- Изготвена Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.

- Издадени Разрешения за строеж по реда на чл. 148-156а от ЗУТ.

 

Обекти, за които са изготвени инвестиционни проекти: Интегриран градски транспорт на гр. Враца, Централна пешеходна зона от ул.“ Поп Сава Катрафилов” до площада на жп гара, в т.ч. и ул. “Търговска”, Обществен парк “Руски”.

Обекти на Културната инфраструктура: Регионален Исторически музей, Драматично - куклен театър, Община Враца, Концертна зала и регионална библиотека“ Христо Ботев”, Младежки дом.

Обекти на Образователна инфраструктура: Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, ПМГ “Акад. Иван Ценов”, СОУ “Отец Паисий”, ЦДГ “Дъга”, ЦДГ “Щастливо детство”, ЦДГ “Европейчета”, ОДЗ “Единство, творчество, красота”, ОДЗ “Българче”, ОДЗ “Звънче”, ОДЗ “Зора”, ОДЗ “Радост”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОДЗ „Детски свят”.

В работните проекти за всички обекти са заложени принципи за:

- оптимизиране, с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката на сградата;

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част и инсталациите.

 

Изготвеният инвестиционен проект „Интегриран градски транспорт на гр. Враца“, фаза "работен проект" ще допринесе за повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга; намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта на системата за обществен транспорт; подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите; подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градската среда.

Инвестиционният проект „Централна пешеходна зона от ул.“ Поп Сава Катрафилов” до площада на жп гара, в т.ч. и ул. “Търговска” бе разработен чрез открит конкурс и на два етапа - идеен проект за реконструкция на ЦПЗ и  работен проект, одобрен след публично обсъждане и гласуване, в т.ч. и публично оценяване от населението.

Работният инвестиционен проект е с ясна и интегрирана концепция, за безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда – пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, чешми, фонтани, водни площи, подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на града, реконструиране и рехабилитиране на елементи на уличната мрежа с осигуряване на паркоместа в близост до централната  градска част, както и създаване на достъпна архитектурна среда.

 

Концепция и символика на композиционното решение:

Визуализирането на посоките на движение на пешеходния поток логично предопределя архитектурното решението в линеен растер, преминаващ както през площадите, така и през търговските улици и парковете. В устремеността и пресичанията на водещите линии е вплетен символа на градското развитие.

 

Следвайки времевите наслагвания, настоящите пешеходни потоци и функционални звена и базирайки се на очакваните бъдещи потребности, които ще се интегрират в центъра на града, може да се каже, че символиката от преплитащи се линии е в триединството ”Минало, Настояще, Бъдеще”, а самата концепция е стилизирано дърво.

 

Корените са миналото, а за гр. Враца те са много дълбоки и началото им се свързва още с легендарното тракийско племе трибали и шестото хилядолетие пр. Хр. Времето щедро е обагрило историята на града с личности и събития оставили своя отпечатък именно в централната градска структура. Запазването и организирането на по-съвременно експониране на това културно историческо наследство е първата задача на проекта и е изобразена с безкрайните, преплитащи се линии в областта около пл. Христо Ботев, парка и паметника на Васил Левски. Те изобразяват дълбоките и силно разклонени корени на миналото на града. Благодарение на тази линеарност е решен растера на площада, логичното поставяне на многобройни елементи на градското обзавеждане, организирането на нови водни и зелени площи (респективно - получаването на нови места за срещи, отдих и културни изяви). Безспорен акцент в избора на нови дейности са културни изяви, традиционни работилници и базари на открито, временни и постоянни изложби, концерти и фестивали.

 

Настоящето е по-компактно, подчинено на обслужващите функции - търговия, забавления, рекреация, информация. Това може да бъде изобразено със ствола на дървото, там където е съсредоточен най-интензивния и жизненоподхранващ поток. Като такава във времето се е оформила ул. Никола Войводов и това е причината в настоящия проект да бъде запазена функцията й на търговска улица, но силно наситена с елементи на градския дизайн, които да осигурят общодостъпна среда за търговия, услуги, рекреация, срещи, занимания за деца, спорт, изкуство и т.н. Търсено е подходящо осветление и озеленяване, което да създаде динамична сценография и предпоставки за оживеност в повече часове на денонощието и повече дни през годината.

 

Короната е най-младата и бързо развиваща се част на всяко дърво. Като такава проектът припознава зона между гаровия площад и пл. Суми. Това е бъдещето, там където двата площада и линейният участък между тях дават най-широко поле за интегриране на нови - подобни на съществуващите и нови - неизползвани до момента функции и структури. Пл. Суми се предвижда да остане отворено пространство, кръстопът на пешеходни линии, но оформен като форум с акцент - Арт инсталация, нови водни и зелени площи. Всичко това превръща пл. Суми в подходящо място за нови социални формати като творчески работилници и базари на открито, тематични изложби, дефилета, концерти и презентации. Обживяването на този площад ще е важно както с цел да се задържат и увеличат посетителите, така и да постави началото на нова ревитализация за втората част на ул. Никола Войводов и предгаровия площад. Докато за останалите зони се предвижда еволюционно развитие от съществуващо положение към проектно предложение, то за предгаровия площад решението е по-радикално, с приемането на нови функции и необходимите му съоръжения. Необживяното пространстно се ревитализира с насищане от зелени площи, детска и фитнес площадки.

 

Смисълът на всяка от трите зони поотделно и взети заедно е в триединството, което те притежават и това ще бъде подсилено с настоящия проект. Символът - триединство е идеята за безконфликтното съществуване на Миналото, Настоящето и Бъдещето, днес и сега, с достатъчно вежливост към историята и без днешните намеси да възпрепятстват идеите и необходимостите на бъдещите поколения.

 

Обемно-композиционни характеристики на проекта:

Цялостната концепция предполага използването на материали и елементи в единен стил и характер. Предвидената настилка е от екструдирани керамични плочи (клинкер) в натурална бежово – сиво - кафявата гама. Линейните растери позволяват безпроблемното съчетаването на цвят, осветление и водотвеждане. В сведените до минимум пресичания на пешеходните потоци с автомобилни улици и в зоните на паркингите са предвидени усилени настилки с павета и тактилни ивици.

С цел подобряването на микроклимата на ЦГЧ е предвидено уплътняване на съществуващото и ново озеленяване с подходящи разнообразни растителни видове, осигуряващи динамична картина в багрите през всеки сезон, възможни за адаптиране към климата, безвредни за човешкото здраве и подсилващи контекста на формираната среда.

Проектът предвижда въвеждането на единна система от елементи на градското обзавеждане, които осигуряват условията за приятна пешеходна среда, активен и пасивен отдих, срещи и дейности на открито (пейки, чешми, осветителни тела, системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, спортни съоръжения, скейт парк, стени за катерене, детски площадки, велосипедни стойки и др.)

Присъствието на водата е запазено и подсилено с предложението за реализиране на нови водни площи, съчетани с интерактивност, арт инсталации и поставянето им в зоните с преослънчени участъци. Увеличен е броя на чешмите. Съществуващите фонтани запазват своите места, но са реконструирани с нови материали и в синтез с модерно пластично изкуство

 

В работният инвестиционен проект „Обществен парк “Руски” е интегрирана концепция за безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда – за изграждане, реконструкция, рехабилитация на зелени площи, детски площадки, включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на водна площ - фонтан, изграждане на поливна система, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, включително свързани дейности, предвидени за свободно ползване от жителите на гр. Враца.