Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.03.2016
Община Враца подготвя проект по инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions)

Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions) на Европейската комисия e своеобразна "лаборатория" за нови идеи, насочена към проекти, които носят творчески, новаторски и устойчиви решения за справяне с установени проблеми от различно естество. Проектът на Враца цели създаването на иновативни решения за устойчиво градско развитие, ангажиращи общинската администрация, бизнеса, образователните институции и неправителствени организации в региона. Проектното предложение има за цел намаляване на бедността в района, увеличаване на работните места и подобряване на уменията за трудова заетост. Предвидени са следните дейности:

1.      Модернизиране на базата на 3 учебни заведения във Враца - Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство (ПГТР, СОУ „Козма Тричков“, СОУ „Отец Паисий“, с цел да се обучават кадри, необходими за местния бизнес;

2.      Модернизиране на общинска сграда в Своге за създаване на център за подкрепа на бизнеса, чиято основна цел е да подпомага всички желаещи бизнес организации да инвестират и да получават своевременна и актуална бизнес информация;

3.      Оигуряване на модерна и високотехнологична среда, с възможности за последваща реализация за нуждите на обучаващите се;

4.      Изграждане на мрежа за подкрепа на бизнеса между Бизнес центъра, училища и общинските администрации;

5.      Създаване на два интерактивни интернет портали – един за нуждите на проекта и един за нуждите на Бизнес центъра. Двата портала ще бъдат свързани с интернет страниците на двете общини;

6.      Предвидени са семинари, работни срещи и фокус групи,  за обсъждане  устойчивото развитие на бизнес средата, образователната система и администрацията. В тях ще участват и експерти от ЕК, които ще допринесат за успешното реализиране на проекта. Предвижда се участие на представители на Управляващия орган на инициативата „Градски иновативни действия“ в мероприятията по проекта.

Връзката между участниците в проекта ще е от огромно значение за развитието на района. Целта е да се създаде един уникален и универсален модел на взаимодействие, който да е приложим и в други страни. Чрез него ще се подобри заетостта и ще стимулира местната икономика. Ще се закупят множество активи за нуждата на администрацията и училищата, както и ще се подобри работната им среда.

Обща стойност на проекта – 5 млн.евро. Срок за изпълнение 30 месеца от датата на сключване на ДБФП.