Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.03.2016
21 са регистрираните сдружения на собственици в Община Враца

21 са регистрираните сдружения на собственици в Община Враца

Стартира приемът на документи за многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта

От началото на Информационната кампания на Община Враца по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са регистрирани общо 21 сдружения на собствениците. От тях 17 са за кандидатстване по Националната програма и 4 са по Интегриран план за възстановяване и развитие на града до 35 самостоятелни обекта.

Подписани са 10 договора със сдружения на собствениците и Община Враца за безвъзмездно финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофалмилните жилищни сгради:

1.   Ул. „Васил Кънчов” № 2Б

2.   Ж.к. „Сениче”, бл. 68

3.   Ж.к. „Дъбника”, бл. 132

4.   Ж.к. „Сениче”, бл. 55

5.   Ул. „Васил Кънчов” № 94

6.   Ж.к. „Сениче”, бл. 201

7.   Ж.к.  „Дъбника”, бл. 122

8.   Ж.к. „Дъбника”, бл. 16, вх. А и Б

9.   Ул. „Река Лева” № 58, вх. А и Б

10.                     Бул. „Втори юни” № 99.

Обявена е поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за ж.к. „Дъбника”, бл. 124.

Подготвя се документацията по обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР за жилищните сгради „Любен Каравелов” № 1 и „Иванка Ботева” № 9, които до 10.04.2016 г. трябва да бъдат обявени.

Скоро приключва работата и на проектантските екипи по инвестиционните проекти на 4 жилищни блока. Те са: ж.к. „Младост” бл. 1; ж.к. „Сениче” бл. 54; бул. „Втори юни” № 70 и ул. „Братя Миладинови” № 10.

Екипите работят и по архитектурните заснемания, изготвяне на обследване на техническите характеристики, свързани с изискванията от ЗУТ и техническите паспорти, както и обследване за енергийна ефективност и сертифицирани многофамилни жилищни сгради във Враца на:

1.   Ж.к. „Сениче”, бл. 74

2.   Ж.к. „Дъбника”, бл. 144

3.   Ул. „Вежен” № 7, бл. „Чавдар”

4.   Ж.к. „Дъбника”, бл. 36

5.   Ул. „Мито Орозов” №45

6.   Ул. „Васил Кънчов” № 2А.

До края на 2016 г. трябва да се финализира изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането им в експлоатация на всички блокове, одобрени за безвъзмездно финансиране през 2015 г. Общинска администрация Враца не пести сили и време за постигане на целта. 

Информационната кампания на Община Враца, която стартира през декември 2015 г., ще продължи през следващите месеци. Благодаря на гражданите на Община Враца за тяхната инициативност и активно участие в кампанията.

ВАЖНО!

Уважаеми граждани, информирам ви, че стартира информационна кампания и прием на документи за многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ – ЕПЖС, ППП, ЕПК, пълзящ кофраж и разновидностите им по инвестиционен приоритет – „Енергийна ефективност в административни жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради.

Допустими сгради:

-    Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.

-    Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Допустими дейности за финансиране са:

1.  Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2.  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

Ø    По външните сградни ограждащи елементи:

-        подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

-        топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

Ø    По системите за поддържане на микроклимата

Ø    Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обявяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

3.  Извършане на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

4.  Подобряване достъпа на лица с увреждане;

5.  Разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;

6.  Разходи за оценка на съответствие на проектите;

7.  Разходи за авторски надзор;

8.     Разходи за строителен надзор;

9.  Разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

10.           Разходи, свързани с въвеждането на обекти в експлоатация.

По мярката ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига минимум клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Общинска администрация Враца е подготвила необходимите комплекти документи за кандидатстване по програмата, като всеки заинтересован може да заповяда в стая 34 за повече информация.