Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
31.03.2016
Община Враца приканва врачани да бъдат активни в разделното събиране на отпадъци

Сметосъбирането и сметоизвозването от разположените контейнери и кофите в Община Враца се извършва от „БКС-Враца“ ЕООД. Отпадъкът се транспортира до Регионалното депо за неопасни отпадъци на Общините Враца и Мездра. След това той се сортира от сепарираща инсталация. Част от отделените фракции се рециклират, други се  оползотворяват чрез изгаряне, а останалата маса - за депониране в клетка. За извършването на тези дейности Община Враца заплаща около 150 лв. на тон.

В същото време третирането на попадналия в цветните контейнери отпадък е безплатно за Общината, следователно и за жителите на града. По тази причина Община Враца приканва повече съграждани да се включат в разделното събиране на отпадъци.

Община Враца напомня също, че със затоплянето на времето и активното почистване на дворове, градинки и междублокови пространства, зелените отпадъци не бива да се смесват с битовите в контейнерите.

Събраните зелени отпадъци в град Враца следва да се оставят до съдовете за битов отпадък или да се компостират /естествен процес на разграждане/, при възможност в собствения двор.

На жителите на селата от Общината се препоръчва да компостират зелените отпадъци в собствения двор и да се транспортират на собствени земеделски земи или на мястото, определено със Заповед на кмета на съответното населено място.