начало » Новини
24.02.2009
Тече последен срок за подаване на заявления за ползване на средствата по дългогодишните жилищно-спестовни влогове на граждани.

Във връзка с промените в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и Правилника за прилагането му се дава последна възможност на гражданите, невключени в окончателни списъци по чл. 7, както и приемателите на влог да подадат необходимите документи /Заявления за включване в списъка/ пред местната комисия при Община Враца за включването им в окончателен списък. Крайният срок за подаване на заявленията за ползване е 21 май 2009 г.

По реда на чл. 4а от ЗУПГМЖСВ се дава възможност на притежателите на жилищно-спестовни влогове да ги прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите на роднини по права линия, а по съребрена до втора степен включително /братя и сестри/. Тези договори се предоставят в клоновете на Банка ДСК - ЕАД

 

П. Ганчовска