начало » Новини
18.05.2016
Одобрена е Инвестиционната програма на Враца

Одобрена е Инвестиционната програма на Враца

Одобрена е Инвестиционната програма на Враца, с Решение от 14 май 2016 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предстои подписване на споразумение за изпълнение между МРРБ и Община Враца. Тя е на стойност 23 млн.лв. Програмата включва 12 основни и 7 резервни обекти. Главните проекти са:

·        Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции – детски градини, основни и средни училища - ПМГ „Акад. Иван Ценов” (училището и спортната зала); ЦДГ „Европейчета” база 1; изграждане на спортна зала в СОУ "Хр. Ботев"; ЦДГ "Дъга"; ОДЗ „Зора“; ОДЗ „Знаме на мира“;

·        Ремонт и обновяване на Концертна зала (Представителната зала) на Враца, сградата на администрацията на Община Враца с Регионалната библиотека „Хр. Ботев“;

·        Обновяване на Централна пешеходна зона (от ул. Кръстьо Българията до площад „Христо Ботев и парка пред църквата „Свети Николай“);

·        Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи в централна градска част (ЦГЧ) около централната пешеходна зона (ЦПЗ);

·        Създаване на съвременни социални жилища за настаняване на социално слаби семейства и групи в неравностойно положение;

·        Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Общината има готовност за реализиране на допълнителните проекти, на стойност около 11 млн.лв. Те са за обновяване и модернизиране на СОУ "Кoзма Тричков", СОУ „Отец Паисий”, Регионален исторически музей Враца - РИМ, сграда на областна дирекция на МВР на ул. П.К.Буюклийски, Централна пешеходна зона: от бул. „Никола Войводов“ (от ж.п гара до Кръстьо Българията“), ул. „Търговска“  и др. улици в близост до ЦПЗ) и Обществен парк "Руски".

Приоритетните обекти бяха определени от работна група с представители на общинската и държавната администрация, Общинския съвет, неправителствения сектор, бизнес организации и малцинствени групи.

Повечето проекти са с готова техническа документация, с влязло в сила разрешение за строеж. До 30 юли 2016 г., ще бъдат подадени за оценка в междинното звено, проекти на стойност над 15 млн.лв.

Една част от обектите не са ремонтирани от тяхното изграждане, повече от 40-50 г., а други повече от 20 г. Целта е създаване по-добра среда и условия за учене, работа и живеене, намаляване на разходите за издръжка на сградите, икономия на енергийни ресурси, опазване на околната среда, както и повишаване на сигурността за обитаването им.

С обновяването на пешеходните пространства и уличните мрежи се цели да се създаде единна система от пешеходни пространства; да се подобри привлекателността на града; да се запазят културно-историческите и архитектурно-естетическите параметри на средата; да се подобри и увеличи на зелената система; да се осигури достъпна среда за всички хора; да се постигне икономия на енергия с енергоспестяващо улично осветление.