начало » Новини
27.02.2009
СТАНОВИЩЕ на служителите на Община Враца, участвали в тръжна комисия на 26.02.2009 г. по повод публикацията „Скандален конкурс за пари по проект” във в. „Конкурент” бр. 140 от 27.02.2009 г. и придружаващия го коментар на стр. 4 в същия брой:

     Конкурентният търг е извършен по всички правила на Световната банка за провеждането му и твърденията в статията и съпътстващия я коментар за нарушения са несъстоятелни, още повече, че изпълнителят не се избира от Общината. Ето какво се случи и какви са задълженията на Община Враца в тази процедура:

      Министерство на труда и социалната политика, представлявано от Социалноинвестиционния фонд (СИФ), е титуляр по заем от Международната банка за възстановяване и развитие, за финансиране на разходите по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, като намерението е част от средствата от този заем да бъдат насочени за покриване на легитимни плащания по договора за СМР по микропроект № 1674 „Изграждане на кухненски блок и перално към ДМУ с.Три кладенци”, общ. Враца.

      Община Враца е посредник по това споразумение за финансиране по силата на договор със СИФ, който фонд осъществява своите дейности в съответствие със Закона за социалноинвестиционния фонд (обн. ДВ, бр.32/2001 г.)

      Реализацията на проекта чрез изпълнение на строителните работи се осъществява по «Указания за възлагане на поръчки за доставки и строителни работи по заеми от МБВР и кредити от МАР», издадени от Международната банка за възстановяване и развитие със седалище Вашингтон, Пето издание, изменено и разширено януари 1999 г.

      Приложената процедура е «Национален конкурентен търг», която е коренно различна от процедурите по Закона за обществените поръчки, а тръжната документация е изготвена от СИФ. Като посредник община Враца, съвместно с наблюдател на СИФ, при условията на «Раздел II В” на Указанията на световната банка има ангажимент да отвори публично предложенията на участниците в търга, да извърши преглед на офертите дали отговарят на изисквания за приемливост, дали са подписани както следва, т. е. отговарят ли формално на изискванията, дадени в указанията за участие. Така повелява разпоредбата на т. 2.47 от цитирания раздел. Затова задълженията на комисията, назначена от кмета на общината, се простира до проверка за фактически изисквания по обявлението за конкурентния търг. Тези констатации са стриктно отразени в нашия протокол, заедно със забележките за целостта на малките пликове на оферта № 5, която е предмет на коментар в статията.

      Точно изпълнихме всичките си задължения, включително и разпоредбата на т. 2.44 от Указанията - да оповестим общата сума на всяка оферта и да проверим формалното съответствие на офертите, след което попълнихме и унифицираните информационни таблици (пак по образец на МБВР), където се посочва най-ниската цена от офертите. На следващ етап се извършва и преглед на офертите от СИФ, който завършва със самостоятелен доклад за оценка на предложенията и препоръка за възлагане на договор. Попълнените от нас, тръжната комисия стандартни формуляри, предоставихме в деня на търга на наблюдателя от СИФ за изпращане до Световната банка, защото господа това е институцията, която има решаващата власт по възлагането на договора за строителство.

      Държим да подчертаем, че всички общо 5 оферти са подадени от участниците в големи непрозрачни пликове с ненарушена цялост. В тях, съгласно Указанията се поставят в отделни малки пликове оригинала на тръжното предложение и две копия от същото. Задължение на комисията е да разгледа всяко предложение, без значение дали е в запечатан или не плик. Ние констатирахме и отразихме изрично в съответната графа на формуляра това, което видяха всички присъствали участници, както и представителите на медиите - малките пликове на оферта № 5 на консорциум от две фирми, бяха разлепени в долната им част. И не вярно отбелязаното в статията, че офертите на «Иванов-53» ЕООД са били «незапечатани». Така тенденциозно поднесената «информация» не съответства на обективната действителност, а това уронва престижа на цяла институция и засяга неоснователно участниците в комисията. Изумяващо е и внушението в коментара, че въпросната фирма е собственост на бившия заместник-кмет Иванов, което пък и предполагало привилегировано отношение към офертата от страна на комисията. Нелепо. Та всеки може да провери в търговския регистър чия е тази фирма, както и че няма никаква връзка с Иван Иванов – бившия зам.-кмет на Общината. Та господа, във Враца живеят 323 лица със собствено и фамилно име Иван Иванов.

      Добре е да се знае още, е съгласно т. 2.46 на Глава Втора от Указанията, след публичното отваряне на предложенията, на участниците или на други лица, които не са официално ангажирани с тази дейност, не се дава информация за прегледа, поясненията и оценката на офертите, както и информация, свързана с препоръките на Световната банка относно възлагането.

     Така, че ние считаме, че компетентно и правилно сме изпълнили задължението си по проверка на подадените оферти и сме спазили всичките изисквания за законосъобразност при провеждането на процедурата.

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател:

инж. Гриша Христов Иванов - Директор “Устройство на територията, строителство и екология”

Членове:

1. Мая Ненкова Никовска - Директор „АПИО”

2. Петър Ангелов Петров - гл. счетоводител

3. инж. Христос Георгис Мингас - н-к отдел „Строителство, инфраструктура и екология”

4. Полина Иванова Кръстева - ст. юрисконсулт