начало » Новини
04.07.2016
Към Община Враца започва да функционира Звено „Инспекторат“

Към Община Враца започва да функционира Звено „Инспекторат“

От 1 юли към Общинска администрация- Враца започва да функционира звено "Инспекторат”. Работата на звеното е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на Община Враца на територията на Общината, като е на негово пряко подчинение. Инспекторатът осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава предписания и следи за изпълнението им, както осъществява и административно-наказателна дейност по предвидения законов ред. Дейността по установяване на нарушения се извършва чрез проверки на място, служебно, по сигнал или жалба от лице, по информация от средствата за масово осведомяване, по искане на друг контролен орган или на звено от общинската администрация.

Кметът на Община Враца координира и контролира дейността на звеното и определя задачите за изпълнение.

Ръководител на звено „Инспекторат“ е Галя Цветанова, която до момента заемаше длъжността началник Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Враца.

Цветанова има дългогодишен опит в управлението на социалните услуги. Била е директор на дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Вяра, Надежда, Любов“-Мездра и директор на комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания-Мездра.