начало » Новини
04.07.2016
Статистика по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Статистика по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

От началото  на годината броят на регистрираните Сдружения на собственици по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради / НПЕЕМЖС / е 41, а сключените договори между Сдруженията и Община Враца за изпълнение на Програмата са 19 бр.  Броят на подадени заявления за интерес и финансова помощ по Програмата към Българска банка за развитие /ББР/ са 18, а броят на регистрираните заявления за интерес и финансова помощ в Регистъра на ББР от началото на годината към този момент са 14.

На 30 юни са подписани и първите 7 договора между Сдружения на собствениците и Община Враца за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020. Програмата е в размер на 4 млн. лв. за жилищни сгради. Подписаните договорите са за: Ул. „Стоян Кялъчев” № 19, 21; Бул. „Демокрация” № 2; Ул. „Г. С . Раковски” № 15; Ул. „Димитраки Хаджитошев” №29; Бул. „Никола Войводов” № 38; Бул. „Мито Орозов” № 57; Ул. „Алеко Константинов” № 7. Предстой подписване на още 10 бр.

Обявените  обществени поръчки по НПЕЕМЖС са за:

-ж.к. „Дъбника”, бл. 124- Има решение за избор на изпълнител, но се обжалва

-ж.к. „Младост” бл. 1; ж.к. „Сениче” бл. 54; бул. „Втори юни” № 70 и ул. „Братя Миладинови” № 10- Обявена процедура за избор на изпълнител на СМР от 21.06.2016 г.-До 20 юли се приемат оферти

·       На предварителен контрол за инженеринг са:

-Ж.к. „Дъбника”, бл. 36; Ул. „Вежен” № 7, бл. „Чавдар”; бул. „Мито Орозов” № 45; ж. к. „Дъбника”, бл. 144; бул. „Васил Кънчов” № 2А; ж. к. „Сениче”, бл. 74

По програмата „Обновяване на българските домове 2007 – 2013г.“ има обявена поръчка за избор на изпълнител на СМР от 12.04. за ул. „Любен Каравелов” № 1 и ул. „Иванка Ботева” № 9.

До края на 2016 г. трябва да се финализира изпълнението на СМР и въвеждането им в експлоатация на всички блокове, одобрени за безвъзмездно финансиране през 2015 г. Общинска администрация Враца не пести сили и време за постигане на целта. 

Информационната кампания на Община Враца, която стартира през декември 2015 г. ще продължи през следващите месеци. Благодаря на гражданите на Община Враца за тяхната инициативност и активно участие в кампанията.

ВАЖНО!

Уважаеми граждани, информирам ви, че тече информационна кампания и прием на документи за многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ – ЕПЖС, ППП, ЕПК, пълзящ кофраж и разновидностите им по инвестиционен приоритет – „Енергийна ефективност в административни жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. До края на декември 2016 г. ще се приемат и документи и по Националната програма за енергийна ефективност за сгради до 36 самостоятелни обекта.

Допустими сгради:

-          Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.

-          Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Допустими дейности за финансиране са:

1.        Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2.        Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

         По външните сградни ограждащи елементи:

o         подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

o         топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

         По системите за поддържане на микроклимата

         Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обявяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

3.        Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

4.        Подобряване достъпа на лица с увреждане;

5.        Разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;

6.        Разходи за оценка на съответствие на проектите;

7.        Разходи за авторски надзор;

8.           Разходи за строителен надзор;

9.        Разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

10.     Разходи, свързани с въвеждането на обекти в експлоатация.

ВАЖНО!

По мярката ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига минимум клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Общинска администрация Враца е подготвила необходимите комплекти документи за кандидатстване по програмата, като всеки заинтересован може да заповяда в стая 34 за повече информация.