начало » Новини
04.07.2016
Община Враца стартира проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Община Враца стартира проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие”

На 1 юли между Община Враца и Министерство на труда и социалната политика бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който Община Враца стартира изпълнението на проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие”.

Проектът е на обща стойност 658 200 лв., и се реализира по Схема за безвъзмездна финансова помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  Проектът е с продължителност 29 месеца като крайният срок за приключване на дейностите е 31 декември 2018 г.

Общата цел на проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие” предвижда превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие.

Специфичните цели на проекта са:

·       Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа;

·       Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;

·       Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;

·       Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;

·       Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 години, вкл. и деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители;

·       Повишаване информираността на местната общност относно възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120 за подкрепа на ранното детско развитие.

По проекта ще се предоставят услугите:

•          „Ранна интервенция на уврежданията“;

•          „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“;

•          „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи  и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. И с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“;

•          „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“;

•          „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ – групи за Лятно училище;

•          „Семеен център за деца от 0 до 3 години“.

В предоставянето на услугите ще бъдат ангажирани много и различни специалисти като: рехабилитатор/кинезитерапевт, логопед, специален педагог, начални педагози, социални работници, педиатри, гинеколог, стоматолог, медицински сестри, акушерка, психолози, юрист, медиатори и др.

Услугите ще се реализират, както в Общностния център за деца и семейства, така и чрез мобилна работа в населените места на общината, чрез закупения по ПСВ специализиран автобус.

            До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура по избор на изпълнители на услугите и подбор  на персонала.