начало » Новини
04.07.2016
Община Враца започна изпълнението на проект „Финансов план на Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0014 -C01 на 17.06.2016 г.

Община Враца започна изпълнението на проект „Финансов план на Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0014 -C01 на 17.06.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 НА ОПРР 2014-2020“.

Бюджет: Проектът е на стойност 125 009,31 лева. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 125 009,31 лева (100 %).

Продължителност: 90 месеца.

Основната цел на проект „Финансов план на Община Враца” е подобряване на административния капацитет на Община Враца чрез подпомагането й в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020.

 

Проектът е насочен към финансиране на разходите на Община Враца с цел обезпечаване на дейностите й по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на общината за периода до 2023 г. за изпълнение на интегрирания й план за градско възстановяване и развитие. Проектът включва мерки за осигуряване на възнаграждения на служителите на общината, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма, екипите на междиннoто звено, както и възнаграждения на външни експерти, участващи в оценката на проектни предложения. Включени са разходи, необходими за актуализиране на системата за финансово управление и контрол, което да гарантира целесъобразно и ефикасно управление на средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проектът обхваща дейности, насочени към подобряване на административния капацитет на общината за изпълнение на ИПГВР.