начало » Новини
06.10.2016
Община Враца отчита над 1 млн. лв. ръст от събирането на местни данъци и такси

Община Враца отчита ръст от 1 360 883 лв. от събирането на местни данъци и такси за деветмесечието на 2016 г. Събраните приходи по местния бюджет от Дирекция „Местни данъци и такси” за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. са в размер на 7 464 141 лв. при 6 103 258 лв. за същия период на 2015 г.

Отчетеното изпълнение на годишния план е в размер на 80%, като по  видове приходи, събраните местни данъци са:

– Патентен данък – събрани 88 066 лв. при 82 852 лв. за деветмесечието на предходната година. Увеличение от 5 214 лв. при запазени размери за облагане на видовете дейности спрямо 2015 г. Изпълнението спрямо годишния план е 88%.

– Данък върху недвижимите имоти – събрани 1 182 827 лв. при 1 157 354 лв. за същия период на 2015 г. – ръст от 25 473 лв. Запазени са данъчната ставка и данъчната основа за жилищни и за нежилищни имоти от предходната година. Изпълнението спрямо годишния план е 73%.

– Данък върху превозните средства – приходът е 1 906 363 лв. при 1 406 006 лв. за деветмесечието на предходната година. Увеличението на събираемостта е в размер на 500 357 лв. Няма промяна в ставките за масовия данъкоплатец при установяване на размера на този вид данък през 2016 г. спрямо предходната 2015 г. Изпълнението спрямо годишния план е 84%.

– Данък при придобиване на имущество – събрани 700 777 лв. при 517 585 лв. за същия период на 2015 г., ръст от 183 192 лв. в резултат на раздвижване на пазара на недвижимите имоти - осъществен е по-голям брой сделки при запазен размер на данъка от предходната година. Изпълнението спрямо годишния план е 88%.

– Туристически данък – събрани 12 989 лв. за реализираните нощувки в местата за настаняване при 11 502 лв. за деветмесечието на 2015 г., ръст от 1 487 лв. при запазен размер на данъка спрямо 2015 г. Изпълнението спрямо годишния план е 90%.

– Такса за битови отпадъци – събрани 3 236 080 лв. при 2 690 779 лв. за деветмесечието на 2015 г., увеличение от 545 301 лв. при променена основа за облагане на нежилищните имоти за юридическите лица /фирми/ – през 2016 година. Изпълнението спрямо годишния план е 77%.

– Такси за административни услуги – събрани по цени, приети с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца за издаване на документ за данъчна оценка и за наличие и липса на задължения към общината - 41 655 лв. при 27 980 лв. за същия период на 2015 г., увеличение от 13 675 лв. Изпълнението спрямо годишния план е 111%.

– Глоби, санкции и наказателни лихви – събрани 295 344 лв. при 287 967 лв. за деветмесечието на предходната година – увеличение от 86 207 лв. От събраните общо 295 344 лв. –  4 745 лв. са приходи от наложени глоби и санкции за неизпълнение на данъчното законодателство, а 290 599 лв. - от лихви по просрочени задължения за местни данъци и такса за битови отпадъци.

            През деветмесечието на 2016 г. усилията на общинските данъчни служители за изпълнение на Бюджет 2016 приоритетно са насочени към насърчаване на доброволното изпълнение за погасяване на публичните общински вземания чрез изпращане на съобщения и публикуване на списъци с основните длъжници на интернет страницата на Община Враца, а при забавено  плащане - изготвяне на данъчни актове и принудително събиране от публични изпълнители.

            От началото на годината е факт новата интеграционна платформа за автоматична проверка на данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на пътните превозни средства за платения им данък, което е добра предпоставка за отчетения ръст на приходи по това перо.

С прилагане на установения нов ред за погасяване на задълженията на общините, по реда на възникването им, като се започва от най-старото неплатено, с внесената на каса или наредена по банка сума ще се погаси първо данъкът за най-стария данъчен период и след това следващите по ред. Това правило се изпълнява и при плащането на задълженията за такса за битови отпадъци и е гаранция за актуализиране на базата данни откъм неизпълнено задължение при отписана собственост и гаранция за очаквано изпълнение на местния бюджет в частта на местните  приходи.