Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.03.2009
проект КРОСС – Общи регионални възможности за сектора на МСП

проект КРОСС – Общи регионални възможности за сектора на МСП

На 26 февруари 2009 г. получихме факс, че е одобрен още един наш проект. Името на проекта е КРОСС – Съвместни регионални възможности за сектора на МСП и е акроним, който е съставен от началните букви на думите в заглавието на проекта на английски език.

Той е разработен от Алианс Балкани, Община Враца и Федерация на работодателите в Област Олтения, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Р1умъния-България 2007-2013 г. Проектното предложение е насочено към развитие на трансграничната бизнес инфраструктура и услуги, както и популяризиране образа на трансграничния регион в и извън границите му, чрез провеждане на анкети и интервюта сред МСП от двете страни на границата и изготвяне на промоционни материали и бизнес каталози за производството и услугите, които предлагат.

Бюджетът на проекта е на стойност 362 000 евро. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 1092 евро. Продължителност на проекта – 18 месеца.

Главната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. е да направи възможно трансграничното сътрудничество, като сближава различните участници - хора, икономически участници и общности, за да се оползотворят по-добре възможностите, които предлага съвместното развитие на трансграничния регион.  Поканата за предложения бе предназначена за т. нар. „меки мерки”, т. е. неинвестиционни проекти: планове, програми, стратегии, проучвания, анализи, организиране на събития, обучения, свързани с идентифициране, генериране и подготовка на съвместни проекти по програмата.

Резултатите от проекта: Насърчени 120-140 предприемачи от сектора на МСП съвместно да идентифицират ключови въпроси и предизвикателства за бъдещето бизнес сътрудничество. Създаване на транс гранично партньорство от съвместен интерес и повишена конкурентноспособността на 50 МСП от целевия регион. Рекламиран положителния  регионален имидж и насърчени чуждестранните инвестиции в региона. Създаване на условия за изграждане на бъдещи партньорство.

 

Зам.-кмет - Тони Милева

Дирекция «Развитие на гражданското общество,

туризъм, спорт и оперативни програми»