Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.01.2017
Община Враца прекрати договора с „Понсстройинженеринг“

Община Враца прекрати договора с „Понсстройинженеринг“

Считано от 15.12.2016 г., договорът между Община Враца и изпълнителя на ЕТАП 2,  на Водния цикъл „Понсстройинженеринг” АД е прекратен. Това заяви официално зам.-кметът Мария Попова. На 01.12.2016 г. Община Враца  е изпратила  предизвестие за прекратяване на договора с „Понсстройинженеринг“.

Мотивите на Община Враца за прекратяване на договора са явната демонстрация за липса на намерение за продължаване на изпълнение предмета на договора и изоставянето на Обекта, което представлява грубо нарушение на сключения договор. В подкрепа на това свидетелстват множество протоколи от комисии с представители на възложителя и представители на строителния надзор в периода 2013-2016 г., от които е видно, че изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора. Установявано е многократно, че представители на „Понсстройинженериг“ АД трайно не присъстват на строителните площадки, както и че на същите няма строителна техника.

Към датата на уведомяване, „Понсстройинженеринг” АД е в забава на изпълнението на договора със 701 дни, считано от 31.12.2014г. Въпреки представения, на 16.12.2015 г. линеен график с определен срок на завършване 31.07.2016г., изпълнителят продължи да трупа закъснение при изпълнени приблизително около 50% от обекта, уточни Мария Попова и добави, че изпълнителят не е дал разумно и логическо оправдание за своето голямо закъснение на изпълнение по договора. „Поведението на представителите на „Понсстройинженеринг“ АД ясно показа, че изпълнителят не разбира или не желае да се аргументира за причините, довели до това закъснение“, поясни зам.-кметът.

В процеса на изпълнение на договора на „Понсстройинженеринг“ АД, в качеството си на изпълнител са връчени и множество инструкции от Инженера. Една голяма част от тях са останали неизпълнени.

„В следствие неизпълнение, закъсняло или лошо изпълнение на инструкциите на Инженера, както и на договора като цяло, за Община Враца настъпиха множество вреди от различно естество, включително и финансово“, съобщи още Мария Попова. В резултат на постъпили, в Община Враца жалби от различни заинтересовани и пострадали граждани срещу лошото и некачествено изпълнение на строително-ремонтни работи от „Понсстройинженеринг“ АД като изпълнители по договор С-220/05.12.2012г., “Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца-ЕТАП II“, на Община ВРАЦА се наложи да изплати множество обезщетения.

Не на последно място многократно в процеса на изпълнение на договора на Община Враца се наложи да комуникира с частни съдебни изпълнители. Причина затова са задължения на „Понсстройинженеринг“ АД към трети лица, поради което са издадени изпълнителни листове срещу него. В последствие Община Враца беше уведомена за сериозни задължения от страна на „Понсстройинженеринг“ АД към НАП и частни търговски дружества. Всичко това създава сериозно притеснение и убеждение у възложителя за невъзможност от страна на „Понсстройинженеринг“ АД да изпълни докрай своите задължения по договора.

В момента се водят разговори за подписване на Акт Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по Наредба 3.

#
# # # #