начало » Новини
06.02.2017
В Община Враца първи ще се плащат най-старите задължения

Данъчната администрация на Община Враца информира всички  граждани и фирми, които са задължени за местни данъци и такси към Общината за прилагане на законовия ред за погасяване на общинските публични вземания – по реда на възникването им, като се започва от най-старото вземане от съответния вид.

Лицето може да избере кой вид задължение да погаси, например данък върху недвижимите имоти или данък върху превозните средства или друго задължение. Ако от един вид има повече от едно задължения за няколко данъчни периода, например данък върху превозните средства за няколко години за повече от едно превозно средство, то с внесената от длъжника сума, ако не е достатъчна за погасяване на всички дължими задължения от същия вид, ще се погаси първо данъкът за най-старата година, след това за следващите по ред.

В случай, че има няколко задължения от един и същи вид, отнасящи се за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

*Правно основание за описания ред – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Чл. 169. ал. 3а (Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)