Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.02.2017
Община Враца стартира изпълнението на проект „Център за правата на децата в гр.Враца“

Община Враца, съвместно със Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България, започва изпълнението на проект „Център за правата на децата в гр. Враца“.

Дейностите стартират на 1 март и предвиждат създаване на Център, който да подпомогне работата на всички ангажирани специалисти при случаи с деца, които са в конфликт и контакт със закона в т.ч. доставчици на социални услуги, Комисията за борба с противообществените прояви, институции – училища, съд, прокуратура. Специфична цел на проекта е развитие и прилагане на иновативен модел на услугата на база семейно-ориентиран подход, където превенцията се фокусира върху подкрепата.

В целевите групи са включени: деца в конфликт със закона и в риск от продължаващо отклоняващо се поведение, техните семейства, както и всички деца и семейства на територията на община Враца, по отношение информационна, превантивна и образователна дейност.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България ще осигури 100% от финансирането на дейностите по проекта. Партньорството на Община Враца се изразява в предоставяне на подходящо помещение. По проекта ще бъдат назначени двама социални работници/консултанти. През първите шест месеца един от тях ще изпълнява и координираща роля.

Разходите по проекта включват възнаграждение на представителите на организацията-изпълнител, включително разходи за осигурителни и здравни вноски; дейности за подкрепа на деца и семейства, дейности по превенция- работни срещи, семинари; издаване и разпространение на информационни материали, транспортни разходи, оборудване на помещение и заплащане на режийни разходи.

Освен изграждане на функциониращ Център за правата на децата, конкретните резултати по проекта предвиждат и организиране на различни дейности с цел превенция на девиантното и делинквентното поведение и консултации на деца и семейства от община Враца.

Срокът за изпълнение на проекта е две години, като размерът на финансиране е 77 400 лв. При положителна оценка от страна на организацията, осигурила средствата за изпълнение, има възможност за продължение на проекта с още една година. Създаването на Център по правата на децата е част от проект на Национална мрежа за децата „Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона“, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“. Подобни центрове ще бъдат разкрити още в София, Русе и  Пазарджик.

#
# # # #