Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 АЛ.4 ОТ ЗНА И ЧЛ. 22З, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Община Враца уведомява, че е изготвен Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В.

Предложения и становища от граждани и представители на бизнеса могат да бъдат депозирани в Центъра за информационно обслужване на граждани в Община Враца или на имейл: igerogieva@vratza.bg в срок до 27.03.2017 г.

Проектът на Наредбата е публикуван на официалния сайт на Община Враца,  раздел „Проекти на Наредби и Правилници“. 

Съгласувал:

Д-р инж. Виолета Божинова

Директор Дирекция „Маркетинг, програми и проекти“ 

Изготвил:

Ивета Георгиева

Мл. експерт „Международни проекти и инвестиции“