Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.04.2017
Обществено обсъждане на нова транспортна схема

Към настоящия момент Община Враца е възложител по линии за извършване на обществен превоз на пътници от Републиканската, Общинската и Градската транспортни схеми. Последната транспортна схема е Приета с Решение № 868/25.01.2011 г., договорите за възлагане на обществен превоз на пътници със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.

С цел да не бъде прекъсната услугата бе поискано от Областния управител разрешение за прилагане на спешна мярка и бяха преподписани договорите до 07.01.2018 г.

Изтичането на срока на договора по спешната мярка и предстоящото възлагане на всички превози по трите вида транспортни схеми съгласно действащата нормативна уредба, наложи да се направи анализ на сега действащата транспортна схема.

С изменената икономическа обстановка и промяната на структурата на град Враца и селата на Община Враца в демографски и икономически аспект, така съществуващата транспортната схема е неефективна, с което е създадена предпоставка за отказ от изпълнение на редица линии от страна на превозвачите. Резултатите са неудовлетвореност в гражданите на общината и натрупване на загуби от превозвачите. Изводът, до който се достигна е, че е необходимо да се направи нова транспортната схема.

С цел подобряване обслужването на населението, като се взеха предвид разпоредбите нормативната уредба, пътникопотока, постъпилите предложения от граждани и кметове и кметски наместници на населени места на територията на Община Враца, общинска администрация разработи проект на нова транспортна схема:

Цели:

Подобряването на работата на градския транспорт и превръщането му в предпочитан начин за придвижване;

Повишаване атрактивността на обществения транспорт в града, чрез подобряване на качеството и достъпността на транспортните услуги;

Създаване на по-голяма мобилност на населението и посетителите на града;

Намаляване на вредните емисии;

Повишаване капацитета на системата за градски транспорт;

Създаване на възможност за кандидатстване на Община Враца по проекти с осигурено външно финансиране.

Очаквани резултати:

Нарастване броя на пътниците в градския транспорт;

Нарастване на пазарния дял на обществения транспорт;

Положително влияние върху качеството на въздуха.

 

Настоящия проект на градската транспортна схема е елемент на транспортната мрежа на града и е съобразена с: големината на града, разположението и отдалечеността на жилищните квартали от градския център, вида на транспортните средства, вида на пътната мрежа и развитието на града.

С новата транспортна схема се оптимизират маршрутите на градския транспорт и по този начин се намалява излишното им дублиране, създават се линии които ги е имало, но са спрени от обслужване. Промените са съобразени не само с настоящата пътна обстановка в града, но и взимат предвид бъдещото му разрастване.

Новата транспортна схема ще влезе в сила от началото  на 2018 г. Този срок се налага по следните причини: до тогава Община Враца има сключени договори с изпълнители по сега действащата транспортна схема, ще се осигури необходимо време за извършване на процедурата по възлагане на изпълнители, освен това ще има достатъчно време гражданите да се запознаят с нововъведенията.