Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.04.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществено обсъждане  във връзка с  изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в ж.к. „Металург“ в града. Общественото обсъждане ще се проведе на 05 април, от 17:00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

Изграждането на Центъра е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Актуализирания план за действие и Картата на резидентните услуги. Община Враца е определена в конкретните бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. Предвидените средства за изграждането, обзавеждането  и оборудването на  Центъра за настаняване от семеен тип за деца са в размер на 400 000 лв.