начало » Новини
15.05.2017
Кметът Калин Каменов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор по проект за актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух

Кметът Калин Каменов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор по проект за актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух

На 15 май 2017 година кметът на Община Враца Калин Каменов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за реализацията на проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца“. Проектът е на стойност 116 053 лв. Безвъзмездната финансова помощ е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

С реализацията на проектното предложение ще се актуализира програмата за намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ), като целта е планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на установените норми на съдържанието им в атмосферния въздух, съгласно чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

 

Община Враца е една от 28-те общини в България, идентифицирани с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ 10, на чиято територия има разположен пункт за мониторинг. Общината има актуална към момента „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Враца", с период на действие 2015-2018 г. Програмата изтича 2018 г. и в изпълнение на ангажиментите от националното законодателство следва да се актуализира в предвидените за това срокове. Изпълнението на проекта ще даде възможност община Враца, в най-ранен етап, да актуализира тази и да разполага с нова такава при изтичане на действащата.

Реализацията на проекта ще има косвен принос за постигане на специфичната цел по приоритетна ос 5 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx”.

Очакваният резултат от изпълнението на проектните дейности е изготвяне в срок на качествена програма, адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община Враца и избор на адекватни мерки за подобряване на неговото качество.