Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.05.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА В ОБЕКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ

 

            Община Враца напомня, за задълженията Ви, във връзка с разделното събиране на отпадъци съгласно Закон за управление на отпадъците (ЗУО)  и в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от „Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца”

            Съгласно изискванията на нормативната уредба, за разделно събиране на образуваните отпадъци от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради, разделно трябва да събират отпадъци от:

  • Хартия и картон;
  • Стъкло;
  • Пластмаса;
  • Метали.

            Уведомяваме, че за изпълнение на задължението, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и всички производствени, стопански и административни сгради, собствениците или ползвателите създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделното събиране на отпадъците на територията на съответния обект и /или сграда.

            Собствениците или ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради при чиято дейност се генерират големи количества отпадъци сключват договори за предаването им с организация по оползотворяване или с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

            На основание чл. 15, ал.3, т.3 от „Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца” Ви приканваме в срок до 30.06.2017 год. да представите информация в отдел „Публична инфраструктура и околна среда” , стая № 8, за генериращите се от дейността на обекта Ви отпадъци по вид, количество и начин на третиране с кодове и наименование съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците, които трябва да се събират разделно, съгласно нормативните изисквания.