начало » Новини
06.06.2017
Община Враца кандидатства за финансиране с проект за изграждане на интегрирана „зелена“ транспортна мрежа

Община Враца кандидатства с проектно предложение „Изграждане на интегрирана иновационна „зелена” транспортна мрежа в гр. Враца”. Стойността на проекта е 56 млн. лв. Искането за финансиране e по Програма за иновации в областта на околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия, създадена в рамките на споразумение между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия. Финансовата подкрепа е насочена към реализация на иновативни проекти за опазване на околната среда.

Основен приоритет в проекта на Община Враца е създаване на интегриран „зелен“ градски транспорт чрез подмяна на транспортни машини с висок разход на енергия и емисии замърсяващи околната среда. Внесеното предложение предвижда разширяване на съществуващата системата на градски транспорт чрез обновяване на тролейбусния автопарк и ремонт на съществуващата контактна мрежа или въвеждане на иновативни транспортни средства, чрез доставка на 3 електробуса за нуждите на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“, на стойност до 1.5 млн. евро. Като част от дейностите за въвеждане на екологично чисти средства за транспорт, доставката на нископодови тролейбуси/ електробуси ще подобри достъпността до обществения градски транспорт и ще стимулира преминаването от използване на лични автомобили към градски транспорт, велосипеди и ходене пеша.

Наред с обновяване на подвижния състав и тролейбусната мрежа, в проектното предложение са включени и интервенции, свързани с рехабилитация на спирките на масовия градски транспорт. По време на изпълнението на проекта ще бъдат посочени и спирки, на които да бъдат поставени електронни информационни спиркоуказателни табели. Информацията от електронните табели ще бъде обслужвана от Интелигентна транспортна система (ITS), която ще дава актуална информация за оставащото време до пристигането на следващия автобус или тролейбус. Системата ще предоставя данни за маршрута, номера на линията на пътническото превозно средство и времето, което остава до неговото пристигане. Въвеждането на системата ще подпомогне значително надеждността на градския транспорт, тъй като ще намали времето за пътуване и ще увеличи удовлетвореността на пътниците.

По отношение на карането на велосипеди, проектът предвижда обособяване на велоалеи в рамките на градската улична мрежа.

В проекта е предвидено и разработване на „Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения“, която да гарантира непрекъснатото, устойчиво и интегрирано развитие на градския транспорт. В нея са включени комплекс от мерки, свързани с разработването на стратегии, задания, модели, планове, обучение на служители. Очаквани ползи от нейното изпълнение са упражняване на ефективни политики и стратегии по отношение на обществените превози; ефективното финансово планиране; създаване на административен капацитет за изпълнение на различните компоненти; техническо подпомагане при управлението и изпълнението на проекта.

Проект „Изграждане на интегрирана иновационна „зелена” транспортна мрежа в гр. Враца” е разработен в съответствие с екологичното законодателство на национално, европейско и международно ниво. Реализацията на предложението ще допринесе за подобряване условията на пътния трафик и намаляване на източниците на вредни емисии; увеличаване на мобилността и достъпа до градски транспорт; намаляване на замърсяването на въздуха и шумовия фон; подобряване качеството на живот и привлекателността на градската среда във Враца.

Изпълнението на проекта ще окаже и благотворно влияние и върху здравния статус на населението.