начало » Новини
03.07.2017
Община Враца стартира изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Красива България“

Управителният съвет на Проект „Красива България" одобри проектното предложение на община Враца за Благоустрояване на дворно пространство на Детска градина „Щастливо детство" по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура". Проектът е с общ бюджет 251 630 лв.

На територията на площадките, които ще се ремонтират има съществуващи детски съоръжения, които са предвидени за демонтаж, тъй като са в лошо състояние и не отговарят на изискванията за настилките. Запазват се само пясъчниците, който ще се обновят. Премахват се и съществуващите беседки, пейки и кошчета. Чрез предвидените ремонтни дейности ще се подобри съществуващото положение на дворното пространство, което не отговаря на изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Всяка от площадките ще бъде оборудвана с различни видове детски съоръжения като: Съоръжение с пързалка и кула с покрив, различни клатушки с пружина, различни занимателна/ тематични игри и др. Предвижда се и всички детски съоръжения да бъдат и монтирани спрямо изискванията и монтажните схеми на производителя и разположени върху ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи. Всяка от площадките ще бъде оборудвана и с нови пейки и кошчета за отпадъци.

Предвижда се и полагането на нови базалтови плочи по алеи и пътеки, както и полагане на нови бордюри. За обезпечаване на достъпа до определени зони се предвижда изграждането на настилка с базалтови плочи на тревна фуга.

Зоните на площадките са заобиколени от съществуващи зелени площи с тревен масив, които се предвижда да бъдат презатревени с тревна смеска за интензивно натоварване след изравняване на нивата от ремонта на площадките.

Проектът ще допринесе значително за подобряване на облика на детското заведение.

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на социално значими обекти и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП.