начало » Новини
03.08.2017
Община Враца кандидатства с проект за създаване на нова социална инфраструктура за деца и младежи

Община Враца кандидатства с проект за създаване на нова социална инфраструктура за деца и младежи

Община Враца кандидатства с проектно предложение „Нова възможност за деца и младежи в община Враца“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Искането за финансиране е на стойност 815 хил. лв. и предвижда създаване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността.

Дейностите по проекта включват изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст (ПЖ), с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст (НЖ), с капацитет 6 места. Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище-деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище–лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.

С изпълнението на проекта, Община Враца ще разшири обхвата на предлаганите социални услуги, които да заменят институционалния модел на грижа за деца, с грижа близка до семейната среда. Чрез изграждането на ЦНСТ ще се създаде възможност за пълноценно израстване и развитие на лицата, част от целевата група. Основен акцент при създаването на Преходно и Наблюдавано жилище е възможността за осигуряване на успешна социална интеграция, чрез водене на независим начин на живот. В Преходното жилище ще бъде предоставена подкрепа на децата и младежите, напускащи специализирана институция, докато в Наблюдавано жилище такава ще бъде оказвана на пълнолетни лица.

В резултат на изпълнение на проектните дейности  ще се подобри готовността за социално включване на децата и младежите, настанени в Дом за деца лишени от родителски грижи, Дом за медико-социални грижи за деца. След приключване на дейностите по проекта, социалните услуги в изградената/обновена инфраструктура ще се предоставят от Община Враца. За това се предвижда кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като впоследствие ще се предприемат действия услугите да преминат в делегирани от държавата дейности.  Изграждането на социалната инфраструктура ще допринесе за постигане целите на  Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Чрез проекта ще се гарантират правата на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността, която да отговаря на индивидуалните му потребности и ще се осигури продължаване на процеса по деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.