начало » Новини
14.04.2009
Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация "ЕкоОбщност" обявиха втора покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО 2008-2010 г.

Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация "ЕкоОбщност" обявиха втора покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО 2008-2010 г. по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

По приоритетни области подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие - от 10 000 до 75 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредложения възлиза на 334 447 евро.

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца - от 10 000 до 50 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 316 171 евро.

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права - от 10 000 до 50 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 218 275 евро.

Допустими кандидати
Съгласно изискванията на ФМ на ЕИП страните-донори определят НПО като:
а) доброволни, самоуправляващи се организации, извън контрола на публични власти и политически партии, които са регистрирани съгласно законодателството в страната-бенефициент (напр. фондации, асоциации, благотворителни организации, дружества, тръстове и др.);
б) социални партньори (работодателски организации и синдикати); и
в) отделни независими организации със специален правен статут (напр. БЧК и др.).
Дефиницията не включва политически партии или църкви. Неправителствените организации следва да са нестопански организации.

В рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България тази дефиниция включва: - Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
- Български червен кръст
Всички проекти трябва да са в обществена полза.

Кандидатстващата организация следва да осигури минимум 10 % и максимум 50% съ-финансиране (финансов и нефинансов принос) от общите допустими разходи по проекта. Нефинансовият принос може да бъде максимум 50% от съ-финансирането, но не повече от 20% от общите допустими разходи по проекта.

Краен срок за кандидатстване и подаване на проектопредложенията: 17.00 ч. на 19 юни 2009 г.
Проекти за Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие се подават (по пощата или на ръка) на адрес:
Фондация „ЕкоОбщност”
София 1612
ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1
Проекти за Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца и Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права се подават (по пощата или на ръка) на адрес:
Фондация за реформа в местното самоуправление
София 1784
ж.к. „Младост 1”, ул.”Йерусалим”
бл.51, бизнес сграда, офис 2

Документи за кандидатстване


График на информационните дни по Втора покана от Фонда за подкрепа на НПО в страната:

09.04.2009 г., четвъртък, гр. София
х-л “Света София”, ул.”Пиротска” №18, 10.00 – 12.00 ч.

13.04.2009 г., понеделник, гр. Варна
Община Варна, зала № 37, 10.00 – 12.00 ч.

13.04.2009 г., понеделник, гр. Бургас
Областна администрация Бургас, голяма зала, 10.00 – 12:00 ч.

14.04.2009 г., вторник, гр. Велико Търново
Община Велико Търново, ритуална зала, 10.00 – 12.00 ч.

14.04.2009 г., вторник, гр. Пловдив
х-л “Алианс”,бул. “Васил Априлов” №7, 10.00 – 12.00 ч.

15.04.2009 г., сряда, гр. Враца
х-л “Хемус”, пл. “Христо Ботев” №1, 10.00 – 12.00 ч.