начало » Новини
15.04.2009
Кръгла маса на тема „Проблеми на превантивната и корекционно-възпитателната работа и промените в Закона за закрила на детето”.

В изпълнение на своите функции по изучаване на състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на Община Враца Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира и провежда обучения, семинари и дискусии със специалистите, работещи по проблемите на децата и с институциите, работещи по сходни проблеми.

         В програмата за работа на МКБППМН за 2009 год. е предвидено провеждане на Кръгла маса на тема „Проблеми на превантивната и корекционно-възпитателната работа и промените в Закона за закрила на детето”.

         В Кръглата маса ще вземат участие  Л.Загорова – гл.експерт в ЦКБППМН, Зам. председателя на ДАЗД – София , г-н Емил Петров – Районна прокуратура – Враца , инспекторите ДПС при ОД на МВР-Враца , госпожа Кр. Чобанова – ГДКП – София и секретари на комисии за БППМН от област Враца.

Мероприятието ще се проведе  на 16.04. 2009г от 10,00ч. в зала на Превантивно-информационен център към ОСНВ – гр.Враца , ул.”Кокиче”№14/ бивша ЦДГ-10 зад Митницата /

        

 

ПРОГРАМА

Провеждане кръгла маса  „Проблеми на превантивната и корекционно-възпитателната работа и промените в Закона за закрила на детето”

 

  Дата на провеждане : 16.04.2009 г.

Място на провеждане: Зала на Превантивно-информационен център към ОСНВ – гр.Враца , ул.”Кокиче”№14

10-10,30ч.  Регистрация на участниците

10,30-11ч. Откриване и приветствия

11-11,20ч. Информация и анализ на противоправните деяния от малолетни и непълнолетни

                                                                                  Кр. Чобанова – ГДКП

11,20-11,40ч. Анализ обстановката в региона

                                                                                  Ц. Нинов – ОДнаМВР

11,40-12 ч. Кафе пауза

12-12,10ч.  Дейност на МКБППМН –Враца – представяне добри практики в работата

                                                                                  С. Драйчева – Зам.-кмет и                                                                                                                                              

                                                                                  Председател на МК

 12,10- 12,40ч. Препоръки от ВРП за работа на МК, при внасяне предложения от МК за разглеждане дела в Районен съд

                                                                                  Е. Петров – ВрП

12,40-13 ч. Представяне на добри практики в работата на комисиите – анализ на ЦКБППМН                                                            

                                                                                 Л. Загорова – ЦК

 

 13-14ч. Почивка

                                                                                

14-14,20ч. Философията на промените в ЗЗД

                                                                                Зам. председател на ДАЗД

 14,20-14,40ч.  Работа на МК и приложение на ЗЗД

                                                                                Експерт от ДАЗД

14,40-15ч. Кафе пауза

 

15ч  Дискусия по проблеми при работа на МК

                                                                                Секретари на МК

 

16ч.  Закриване на срещата