начало » Новини
07.11.2017
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг, Община Враца кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, с който предстои да се финансира дефицит по проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-65-256 от 21.12.2009 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ при следните параметри:

1.      Предназначение на дълга: финансиране на дефицит по проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58111-65-256 от 21.12.2009 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

2.      Максимален размер на дълга: до 9 268 000 лв.;

3.      Валута на дълга – български лева;

4.      Вид на дълга - дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем;

5.      Начин на финансиране: собствени бюджетни средства до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит, но не по-късно от 31.12.2032 г., с възможност за предсрочно погасяване, изцяло или частично, без такса за предсрочно погасяване;

6.      Начин на обезпечение на кредита – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания на Община Враца, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Враца (собствени приходи)  по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетни взаимоотношения, включващи трансфери без целеви характер по чл.52, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.11.2017 г. от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Враца.

Каня местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца“.

 

МАРИЯ ПОПОВА

За Кмет на Община Враца

Заповед № 1823/02.11.2017