Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.04.2009
На 16.04. 2009 г се проведе Кръгла маса на тема „Проблеми на превантивната и корекционно-възпитателната работа и промените в Закона за закрила на детето”

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

  

В изпълнение на своите функции по изучаване на състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на Община Враца Местната комисия организира и провежда обучения, семинари и дискусии със специалистите, работещи по проблемите на децата и с институциите, работещи по сходни проблеми.

В тази връзка на 16.04. 2009г се проведе Кръгла маса на тема „Проблеми на превантивната и корекционно-възпитателната работа и промените в Закона за закрила на детето” под патронажа на Кмета на Община Враца – инж. Т. Младенов и госпожа С. Драйчева – Зам.-кмет „Образование” и Председател на МКБППМН .

   

         Във форума взеха участие г-жа Л. Загорова – гл. експерт в ЦКБППМН, г-н Хр. Монов – зам.-председатер на ДАЗД , г-н Емил Петров – Районна прокуратура – Враца , г-н И. Миланов – гл. експерт в ДАЗД , инспекторите ДПС при ОД на МВР-Враца , г-жа Кр. Чобанова – ГДКП – София , секретари на Комисии от областта  представители на МК от Върше и Монтана , представители на Отдел „КПД”-Враца при ДАЗД , началника на РУ на МВР-Враца и г-н Ц. Нинов – обединяващ инспектор БППМН при ОД на МВР-Враца.

         Инж. Младенов откри срещата, като направи ретроспекция на работата с децата в риск в исторически план и пожела успех на участниците .

         Анализ на противоправните деяния на малолетните и непълнолетните направиха г-жа Чобанова и г-н Нинов .

         Г-жа С. Драйчева представи извършеното от МКБППМН – Враца.   Г-жа Л. Загорова обобщи добрите практики в работата с децата с девиантно поведение от региона и акцентира върху постиженията в работата на МК-Враца

         Хр. Монов – зам. председател на ДАЗД и г-н И. Миланов представиха философията на промените в Закона за закрила на детето и очертаха параметрите на взаимодействие в работата с местните комисии з работа с деца с противообществени прояви .

         Задълбочен анализ на работата с деца направи г-н Е. Петров от Районна прокуратура – Враца.  В изложението си той даде полезни насоки за подготовката и провеждането на възпитателни дела и внасянето на предложения в съда за настаняване вав ВУИ и СПИ .

         Проведе се дебат за трудностите в работата с децата с девиантно поведение , с родителите им и училището . Основеният акцент падна върху приложението на измененията в Закона за закрила на детето в пряката работа .

Краглата маса завърши с предложения за изработване на механизъм за взаимодействие между институциите работещи с деца на национално ниво и с предложение за обучение на членовете на новосформираните Комисии за детето .

При закриването г-н Хр. Монов изрази задоволсто от проведената среща  и надежда за добро партньорство при работата с деца .

         Госпожа Л. Загорова отбеляза важната роля на форума за повишаване ефективността от работата с децата с девиантно поведение и ползването на опита на всички структири и организации , работещи по проблема

 

 

ВП/ВП

#
# # # #