начало » Новини
23.04.2009
ОТВОРЕНО ПИСМО До Г-н Милен Каменов гр.Враца

Относно:

              Жалба с вх.№ 9400-0-3978(1)/31.03.2009 г.

              Писмо с вх.№ 9400-0-4935/13.04.2009 г.

 

          Уважаеми г-н Каменов,

 

     След като се запознах с всички документи и материали, намиращи се в архива на Община Враца, и които са свързани или изготвени по повод на съществувалото между Вас и общината наемно правоотношение, бих искал да Ви обърна внимание на следните факти и обстоятелства:

            1. Между Вас и Община Враца е сключен договор за наем с № 589 на 01.11.1998 г., с който Ви е предоставен за ползване общински терен от 100 /сто/ кв. м; находящ се в междублоковото пространство в кв.129 - ЖК „ДЪБНИКА” за изграждане/ монтиране на павилион по проект за търговски цели. По същия договор Вие поемате две кумулативни задължения – а) да заплащате наемна цена в размер на 40 лв. месечно(т.4.1. от посочения договор) и б) да инвестирате със собствени средства в строителство около предоставената площ за подобряване на инфраструктурата с изграждане на парк, паркови алеи, детска площадка, детски амфитеатър с 60 места и други обекти по проект(т.1.1. и т.3.7. от посочения договор). Срокът на така възникналото наемно правоотношение е  бил определен на 3 /три/ години и е следвало да бъде прекратено на 01.11.2001 г.

            2.  Последващо между Вас и Община Враца е сключено допълнително споразумение с № 171/08.08.2000 г., с което наемната цена по цитирания договор е  определена  в размер от 80 лв. месечно, като срокът на договора е продължен „до изясняване на статута съгласно пар. 50а от ПЗР на ЗУТ”. По –късно, на 12.10.2004 г., сте сключил ново допълнително споразумение, с което не са внесени корекции в наемната цена, но отново е променен срокът по наемния Ви договор –от неопределен във фиксиран – до изготвяне на ПУП, но за не повече от две години, считано от 01.10.2004 г.

            3. На 22.05.2005 г. сключвате ново допълнително споразумение, с което, по Ваша молба, наемната цена се намалява до размер от 40 лв. месечно, но забележете - за срок от една година, считано от 01.05.2005 г., като тази наемна цена се запазва, отново по Ваша молба, вече безсрочно, на 14.06.2006 г. след като разписвате ново допълнително споразумение. Последващо, пак с допълнително споразумение от 13.10. 2006 г., отново е удължен срокът на наемния договор, този път до реализиране на строежите, предвидени с действащ ПУП, на за не по-късно от 31.12.2007 г.  

           4.  На 21.03.2008 г. Ви е предложено и Вие сте приел и подписал поредно допълнително споразумение, с което наемната цена за ползвания общински терен е актуализирана съгласно т.4.3. от договора в размер на  250 лв. месечно. Още от седмицата, следваща преуреждане на отношенията между Вас и община Враца, Вие подавате поредица молби за преразглеждане на наемната цена, в които документи инкорпорирате и искане за прекратяване на наемния договор. Това Ви искане е удовлетворено и понастоящем наемният договор е прекратен.

 

      Позволете ми да акцентирам на обстоятелството, че дори и без Ваше изрично желание за прекратяване на Договор № 589 от 01.11.1998 г., то същият би бил прекратен по силата на закона на 01.11.2008 г., тъй като на тази дата е изтекъл максимално допустимият съгласно разпоредбите на чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество срок от 10 години за съществуване на наемно правоотношение по повод на имот – частна общинска собственост. От друга страна Ви моля да имате предвид, че за срока на договора Вие сте ползвал не само предоставените Ви 100 кв.м. общински терен, а и допълнителен такъв, заедно с изградените от Вас в изпълнение на поетото задължение обекти, общо с площ от 1322 кв.м., като за последния не сте заплащал наем, а сте полагал необходимите грижи, срещу които, в допълнение, в един продължителен период сте заплащал редуцирана наемна цена. С оглед запазване на целостта на реализираното от Вас при изпълнение на наемния Ви договор благоустрояване на инфрасруктурата на междублоковото пространство, ръководената от мен общинска администрация ще реализира производство по предоставяне на същото за ползване и стопанисване, като предстои решаване на въпроса под каква форма ще бъде осъществено – чрез търг, конкурс или друга удачна форма на публично-частно партньорство. Моля, като коректен партньор на Община Враца, да участвате в предстоящите процедури по отдаване на доскоро ползвания от Вас общински имот.

 

    

 

 

 

 

                                                 С УВАЖЕНИЕ,

 

                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА -

                                                            ИНЖ. ТОТЮ МЛАДЕНОВ: