начало » Новини
19.12.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ за Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на

Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

С предлагания проект на Наредба се предвижда да се се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Враца и настаняването им в социални жилища, които ще бъдат изградени в изпълнение на проект на Община Враца по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020..

Обществената консултация ще се проведе на 28 декември 2017 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца.

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА