начало » Новини
24.04.2009
До собствениците на имоти в местността “Долен млекан”, землище с.Девене

До собствениците на имоти  в  местността “Долен млекан”, землище с.Девене, Община Враца:         ( п.и.42002 –Камелия Иванова Петкова ), ( п.и.42007- Игнат Ангелов Кюприйски ), (п.и. 40013- Лило Ангелов Целков ), ( п.и.11004 – Васил Лилов Цветков ), ( п.и.11005 – Петър Каменов Петров ), ( п.и. 11006- Петър Лилов Целков ), (п.и.11011-Марин Петров Пенчовски ), ( п.и. 42008 – Иван Христов Боровански )

 

На основание чл.134, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ, наше предписание №148 /    2009 год. и решение № 12 на Протокол № 6 / 2009 год. на О ЕСУТ при Община Враца Ви уведомяваме, че е изработен проект за  подробен устройствен план / план за регулация и застрояване / с цел промяна предназначението на земеделски имот на п.и. 042001 от   Картата  на възстановената собственост  на землище с.Девене, Община гр.Враца, местността “Долен млекан” с ново предназначение на имота за “силози, зърнобаза и селскостопански двор”.  

 В четиринадесетдневен срок от обявяването му  заинтересуваните собственици на   п.и.42002,42007,40013,11004,11011 и 42008 ) могат да прегледат плановете в ст. № 2, І-ви етаж на Община Враца и да изкажат съображения по него.

 

                                                                                   Справки  от 11ч. – 12ч.

                                                                                               от  16ч. – 17ч.