начало » Новини
03.01.2018
Държавата отпусна над 380 000 лв. на Община Враца за лични асистенти и домашни помощници

Община Враца и Агенция за социално подпомагане сключиха Споразумение за 2018 г. за целево осигуряване на социалните услуги в домашна среда – „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ за хора с увреждания и лица над 65 г., с ограничения или невъзможност от самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“.

            Средствата за община Враца са в размер на 32 102 лв. месечно или 385 224 лв., за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  Финансирането ще даде възможност на 21 лични асистенти да продължат да предоставят услугата при 4 часов работен ден, както и на 50 домашни помощници, които ще полагат почасово услуги в зависимост от индивидуалната оценката на потребностите на лицата.

Потребителите, които са ползвали  услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ до 31.12.2017 г., по проект „Предоставяне на интегрирани социално - здравни услуги в община Враца“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020, и искат да продължат да ги ползват е необходимо да подадат заявление по образец.

            Личните асистенти и домашни помощници, които също са били по проекта и желаят да продължат обгрижването на потребителите е необходимо да подадат следния комплект с документи:

1. Заявление за участие – по образец;

2. Документ, удостоверяващ трудовия стаж (копие);

4. Автобиография;

5. Документ за завършено образование (копие);

6. Свидетелство за съдимост;

7. Медицинско за работа;

8. Документ за самоличност (копие).

В рамките на осигуреното финансиране ще могат да се включват нови потребители само при наличие на остатък от финансовия ресурс.

 Образците на документите ще бъдат качени на официалния сайт на Община Враца, в раздел „Кариери“, както и да се получат в Центъра за административно обслужване на граждани. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, в „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство” в срок 12.01.2018 г., включително – 17.00 ч.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, за пълно или непълно работно време.

Месечното възнаграждение по трудовия договор е за действително отработено време от личните асистенти и домашните помощници, изчислено като почасова стойност, определена на база минимална работна заплата за 2018 г.