начало » Новини
05.01.2018
Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги на стойност над 800 000 лв.

Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги на стойност над 800 000 лв.

Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“, на стойност 815 049,67 лв. Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в общността. Обхватът на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на новите социални услуги: Преходно жилище за деца, чийто капацитет е 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, както и изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места. 

Изграждането на инфраструктура е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище - деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище - лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.

След приключване на проектните дейности, в обновената инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността на персонала в тях ще е съобразена с методическите указания от Агенцията за социално подпомагане. Екипите ще включват ръководители, социални работници, психолози, трудотерапевт и общ персонал. За осигуряване устойчивост на новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.

Предстои да бъде подписан и втори договор за изграждане на още две социални услуги, които включват Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и Център за обществена подкрепа, чиято стойност е 751 499, 99 лв.

Общата стойност на двата договора е 1 566 549, 66 лв.

По този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на Община Враца 100% безвъзмездна финансова помощ за изграждането на общо 5 социални слуги на територията на общината. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020.