начало » Новини
24.04.2009
До собствениците на имоти в местността “Гладно поле” , землище Община Враца

До собствениците на  имоти  в  местността “Гладно поле” , землище Община Враца:
( п.и. 12259.646.121 ), ( п.и.12259.646.209- Маргарита Симеонова Стамболийска, Светла Симеонова Димитрова ), ( п.и. 12259.646.248- Наследници на Ангел Ангелов Кръстев ),( п.и. 12259.646.238- Христо Георгиев Вълчинов ),(п.и.12259.646.258- Красимир Александров Тодоров,Стефка Александрова Тодорова), ( п.и.12259.646.268-Цветана Стефанова Крачунова ),  (п.и.12259.646.18- наследници Димитър Петров Димитров ), ( п.и. 12259.709.7- “Металик Враца”ООД ), ( п.и. 12259.709.6 –ЕТ”Петър Цаловски”)  

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, наше предписание № 24/ 2008 год. и решение № 4 на Протокол № 2 / 2008 год. на ОЕСУТ при Община Враца Ви уведомяваме, че е издадена заповед № 277 / 24.02.2009 год. на Кмета на Община Враца за одобрение на проект за  подробен устройствен план / план за регулация и застрояване /  с цел промяна предназначението на земеделски имот п.и. 12259.646.19 от Кадастралната карта на гр.Враца, местността “Гладно поле” с преотреждане   цялата площ  на имота за “складова база за дърва  и въглища”.  

    Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК(Административно процесуалния кодекс)  от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обявяването  на информационното табло чрез Община Враца пред Административен съд- гр.Враца.         

    Плана е изложен в стая № 2, І-етаж на Общината.

                                                                        

                                                                                          Справки от 11ч. – 12ч.

                                                                                                         от  16ч. – 17ч.

 

                                                                              

                                                                                   

                                                                                         Гл.архитект:…………..

                                                                                                  

                                                                                                   /арх.Пл.Стоянов /