начало » Новини
08.01.2018
ПОКАНА Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2018 година

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на            Община Враца

 

Кметът на Община Враца организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2018 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 15.01.2018 година /понеделник/ от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

 

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2018 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.