начало » Новини
30.01.2018
Община Враца прие Наредба, която спира безразборното разкопаване на улиците и задължава възстановяването им

Община Враца прие Наредба, която спира безразборното разкопаване на улиците и задължава възстановяването им

С 30 гласа „за“, и 4-ма „въздържали се“ общинските съветници приеха Наредбата за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца. Чрез новия нормативен документ се уреждат взаимоотношенията между Община Враца и всички възложители на строително-монтажни работи, при които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Приемането на Наредбата бе наложено, поради това, че към този момент липсваше местна подзаконова нормативна уредба на условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.

„През последните години бяхме свидетели на извършвани прокопавания на новоасфалтирани участъци и некачественото им възстановяване след това, което с приемането настоящия проект ще се избегне. За да се намаляват неудобствата за гражданите, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно – транспортни произшествия, до сега Община Враца изразходваше не малък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци.“ – се посочва в Наредбата, чийто вносител бе кметът Калин Каменов.

Чрез Наредба ще преустанови стихийното и безразборно разкопаване на улици и тротоари, което предизвиква основателно недоволство от страна на гражданите и ще създаде условия за консолидиране инвестиционните намерения на експлоатационните дружества за отговорно ползване и опазване на техническата инфраструктура на Oбщина Враца.

Според нормативна уредба възложителите на ремонтни дейности, засегнатите имоти - общинска собственост трябва да се възстановят в срок от 30 календарни дни от лицата, до състоянието, което е било преди ремонта.

Също така при нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на Общината или на трети лица, при извършване на прокопавания за водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни, топлоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и техните отклонения, извършващият прокопаването незабавно трябва да  отстрани повредите за своя сметка, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и др.

Наредбата определя и гаранцията за възстановяването на разкопаните благоустроени терени, като тя може да бъде под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Враца или като банкова гаранция. Гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година от датата на приемане на ремонтни дейности или от въвеждане на обекта в експлоатация. Площта, за която се внася гаранция за възстановяване, се определя на базата на разрушената зона, увеличена от всички страни с още 0,30 м. или площта по проект. При създаването на Наредбата, кметът предложи, когато се разкопае асфалтирана улица, възложителят да я възстанови цялата, а не само компрометираната част от нея. „Предложението е доста смело, но се надявам в бъдеще да имам повече съмишленици и то да бъде възприето от всички“, коментира Калин Каменов по време на обсъждане на второ четена на Наредбата.

Ако не спазят изискванията, посочени в Наредбата, на нарушителите ще бъдат съставени актове и ще се издават наказателни постановления. Глобата за физическо лице, определена от Наредбата е от 1 000 до 5 000 лв., а юридическо лице или едноличен търговец ще се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

Положителните резултати, които се очаква след приемането на Наредбата е  значително намаляване броя на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и др., за чиято поддръжка е отговорна  Община Враца, както и ще се освободят собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания.