начало » Новини
12.02.2018
В периода 25-26 януари 2018 г. в град Марибор (Словения) се проведе втората поред работна среща с участието на заинтересовани страни по проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“

В периода 25-26 януари 2018 г. в град Марибор (Словения) се проведе втората поред работна среща с участието на заинтересовани страни по проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г. В нея взеха участие редица представители на държавни институции, университети и бизнес. Община Враца, в качеството си на партньор в проекта, осигури участието на заинтересовани страни от бизнес средите и Министерство на образованието и науката. Своята гледна точка представиха част от водещите местни компании „Холсим България“ АД, „Ромтех - 3 ЕС“ ООД и „Чех Пласт“ ООД. Подкрепата на Министерство на образованието и науката бе изразена от представител на  дирекция „Професионално образование и обучение“.

По време на представянето на целите, дейностите и постигнатите резултати се откроиха четири мега тенденции – глобализация, цифровизация, индивидуализиране и хетерогенност в образователната среда, които поставят предизвикателства пред образователната система, свързани с:

· общност на информацията;

· нови начини на учене, като електронно обучение, интерактивни индивидуални и групови учебни дейности, без ограничения по отношение на пространство и време;

· постоянна необходимост от педагогическа интеграция;

· достъпни онлайн приложения за формално обучение;

· нарастващо значение на ученето през целя живот.

„Задълбочено учене“ (deep learning) и „дизайнерско мислене“ (design thinking) са два нови модела на обучение, два основни стълба, целящи да достигнат нови висоти в образователните и учебни процеси, двупосочно обвързани чрез взаимодействие на:

· базови знания с умения за решаване на проблеми;

· експертиза с разбиране на системата;

· теория с практика;

· аналогови с цифрови форми на обучение;

· индивидуално учене с учене чрез сътрудничество;

· самостоятелна с екипна работа;

· изграждане на лична културна идентичност с интеркултурно разбиране;

· самооценка със социално взаимодействие.

С реализирането на проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“ се цели откриване на по-добри професионални шансове за младите хора, подобряване на конкурентоспособността на фирмите и укрепване на регионалното икономическо развитие.