начало » Новини
03.05.2018
Община Враца кандидатства с две проектни предложения по Втората покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда

Община Враца кандидатства с две проектни предложения по Втората покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда

Община Враца разработи и подаде два трансгранични проекта по Втората покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда. Максималната допустима стойност на финансиране, което двете проектни предложения могат да получат 1.090 млн. евро.
Първият проект носи наименованието „Управление на риска и предотвратяване на бедствия чрез възстановяване на ключова инфраструктура, водозадържане и обмен на опит”. Той е с водещ партньор Община Враца и партньор Община Сурдулица. Основна цел на проекта е подобряване на безопасността на хората, защита на поминъка им, защита на транспортна инфраструктура в Община Враца и Сурдулица чрез мерки против наводнения. Да се подобри привлекателността на двете общини, да се намали негативния демографски тренд. Да повиши подготовката против бедствия и да се повиши ефективността и ефикасността на действията при наводнения. Дейностите по проекта включват регулиране на речните корита на р. Врла и Лева Река, реконструкция на мост над р. Врла, укрепване на речните брегове на двете реки със специализирана растителност и залесяване на речния бряг, организиране на семинар за обмяна на опит, на който да бъде подготвен план за действие при наводнения и др.

Във второто проектно предложение „Навременни съвместни реакции при извънредни ситуации и бедствия“, водещ партньор е сръбската община Медведжа. Обща цел на проекта е да се подобри подготвеността на партньорите за по-добро управление на риска от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия с фокус върху превенция и изграждане на умения за справяне при наводнения (община Враца), гасене на пожари и спасяване на хора (община Медведжа). Дейностите по проекта включват:  закупуване на багер и вишка -оборудване, свързано с устойчивост при бедствия за община Враца и камион за Община Медведжа; Провеждане на 2 тридневни обучения под надслов "Ние реагираме заедно". Обучението във Враца е на тема "Превенция и действия при наводнения", а обучението в Медведжа е на тема "Отговорности на Сектора на аварийната служба при пожар"; Провеждане на демонстрационно упражнение за справяне при пожар в Медведжа с участие на представители на партньора;  Актуализиране на Плановете за реакция при бедствия на парньорите; Обучение на администрациите и на населението на 10 населени за справяне при наводнения; Обучение на ученици за изграждане на умения за справяне при бедствени ситуации; Провеждане на информационна кампания за информиране на населението относно причините за природните бедствия и бедствията, причинени от хора. Предоставяне на информация за начините за реакция в различни бедствени ситуации.